Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

původní práce / original article

SOUVISLOSTI VELIKOSTI HIPOKAMPU U PRVNÍCH EPIZOD SCHIZOFRENIE: MRI VOLUMETRICKÁ STUDIE

RELATIONS OF HIPPOCAMPAL VOLUME IN FIRST SCHIZOPHRENIA EPISODES: A MRI VOLUMETRIC STUDY

Kašpárek T., Čéšková E., Přikryl R., Kučerová H., Prokeš B.1, Špaček J., Ondrušová M.

Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno,
přednostka prof. MUDr. E. Čéšková, CSc.
Radiodiagnostická klinika LF MU a FN, Brno,
přednosta prof. MUDr. V. Válek, CSc.1
SOUHRN

47 mužů s první epizodou schizofrenie bylo vyšetřeno magnetickou rezonancí s  následnou volumetrií hipokampu, neuropsychologickými testy exekutivních funkcí a krátkodobé paměti a škálou PANSS. Rok po první epizodě byli pacienti pozváni k prešetrení. Nebyly nalezeny vztahy mezi velikostí hipokampu a  kognitivními funkcemi vázanými na mediotemporální a frontální oblasti, tedy pamětí a exekutivními funkcemi. Velikost hipokampu nekorelovala s mírou symptomatologie v akutní fázi první epizody, velikost hipokampu v akutní fázi nepredikovala míru symptomatologie rok po ní. Velikost hipokampu také nebyla spojená s reaktivitou k léčbě v průběhu akutní fáze první epizody. Současná analýza vztahů velikosti hipokampu a funkce prefrontálního kortexu ukázala souvislost s produktivní symptomatologií schizofrenie. Nebyly nalezeny parametry, které by umožňovaly jednoletou predikci stavu pacienta. Z uvedených výsledků vyplývá potřeba vícerozměrné analýzy při pátrání po neuronálních podkladech klinické manifestace tohoto onemocnění.

Klíčová slova: hipokampus, schizofrenie, symptomatologie, paměť, dyskonekce.

SUMMARY

Kašpárek T., Čéšková E., Přikryl R., Kučerová H., Prokeš B., Špaček J., Ondrušová M.: Relations of Hippocampal Volume in First Schizophrenia Episodes: A MRI Volumetric Study

Forty seven first episode schizophrenia men were assessed by MRI with hippocampal volumetry, short-term memory and executive functions tests and their symptomatology was assessed by PANSS. They were re-assessed one year after their first episode. We did not find any correlations between hippocampal volume and cognitive functions linked with mediotemporal and frontal regions - memory and executive functions. Hippocampal volume did not correlate with symptoms during the acute phase of first episode schizophrenia, and did not predict symptoms in the one-year follow-up. There was also no connection of hippocampal volume with treatment reactivity during the acute phase of first episode schizophrenia. Analysis including both baseline hippocampal volume and prefrontal functioning shows an association with positive symptoms. We did not find parameters suitable for one-year outcome prediction. Our results show that multimodal analysis is necessary in the search of neuronal basis of clinical manifestation of schizophrenia.

Key words: hippocampus, schizophrenia, symptoms, memory, dysconnectivity.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2005;101(4): 199 -206

Zpět