Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 3. ledna 2018


1. Výbor PS vyslechl nabídku Mgr. Pávkové na spolupráci mezi společností Edumedic, která poskytuje odborné postgraduální vzdělávání formou internetových videopřednášek pro lékaře všech odborností, a Psychiatrickou společností ČLS JEP. Edumedic nabízí psychiatrům možnost získat potřebné kredity celoživotního vzdělávání tak, že po zhlédnutí příslušné videopřednášky lékař vyplní kontrolní test, a pokud dosáhne požadovaného počtu bodů, může požádat o přidělení kreditních bodů. Za 1 kreditní bod zaplatí 80 Kč, většina přednášek je ohodnocena 3 kredity. Tento způsob vzdělávání je výhodný pro lékaře či lékařky, kteří nemají možnost cestovat na odborné konference, například lékařky na mateřské dovolené. Z oboru psychiatrie jsou na portálu Edumedic zatím jen tři přednášky, firma by měla zájem o odborníky-lektory, kteří budou vytvářet videopřednášky na doporučená témata. Lektorům firma Edumedic poskytne potřebné technické zázemí, umožňující vytvoření videopřednášky. Také je ochotna pro PS vytvořit jiné materiály ohledně psychiatrie, například video pro studenty lékařských fakult, aby se zvýšil jejich zájem o práci v oboru psychiatrie, videa s edukativními přednáškami o  psychických poruchách pro praktické lékaře a další, podle domluvy.

Výbor PS se v následné diskusi shodl na stanovisku, že nabídka ze strany firmy Edumedic je pro PS zajímavá, a pověřil předsedu doc. Anderse, aby s firmou dále jednal o konkrétních podmínkách vzájemné spolupráce.

2. Doc. Anders prošel zápis z minulého jednání a konstatoval, že členové výboru úkoly zadané na předchozím jednání splnili.

3. Ing. Lidinská přednesla shrnutí projektů, které v roce 2017 pro PS zpracovala firma FM Solutions. Jedná se o projekt Podpora realizace reformy psychiatrické péče (RPP), jehož výstupem bylo vytvoření časového plánu realizace RPP, podrobná tematická mapa reformy, ustanovení potřebných odborných komisí na MZ a jejich obsazení potřebnými pracovníky, vydávání brožury Zpravodaj RPP a řada odborných setkání a seminářů pro odborníky i pro veřejnost.

Výbor PS firmě FM Solutions a jejím představitelům Ing. Vierecklovi a Ing. Lidinské vyslovil poděkování za jejich úspěšnou práci při prosazování RPP a  požádal Ing. Lidinskou o možnost další spolupráce, pokud by se v budoucnu ukázala jako potřebná.

4. Výbor PS projednal návrh Metodického pokynu MZ ohledně používání omezovačích prostředků v lůžkových psychiatrických zařízeních. Shodl se, že je třeba vždy používat co nejmírnější omezovači prostředek, ovšem vždy s ohledem na konkrétní situaci, aby nebylo ohroženo zdraví pacienta ani ošetřujícího personálu. Po ukončení použití omezovacího prostředku by měl lékař s pacientem provést pohovor, v němž mu vysvětlí důvody použití omezovacího prostředku. Tento rozhovor lékař neprovede, pokud bude pacient v důsledku svého psychického stavu neschopen mu porozumět, neprovedení rozhovoru však musí písemně zdůvodnit. Intervaly kontrol pacientů umístěných v síťovém lůžku a v izolační místnosti doporučil výbor PS sjednotit na 12 hodin. Výraz "agitované chování" doporučil výbor nahradit výrazem "chování, kterým pacient ohrožuje sebe nebo své okolí". Výbor PS pověřil dr. S. Papežovou, aby toto stanovisko PS tlumočila úředníkům MZ.

5. Dr. Tuček informoval výbor PS, že vznikly nové kódy DRG pro rok 2018, jsou zde změny, které nebyly s představiteli PS konzultovány.

Výbor PS pověřil doc. Anderse, aby požádal ředitele ÚZIS doc. Duška o schůzku ohledně DRG pro akutní lůžkovou psychiatrickou péči.

6. Dr. Protopopová, která nastoupila na MZ jako gestorka projektu Reforma psychiatrické péče po Ing. Lidinské, informovala výbor PS, že bude přednostně prosazovat nastavení podmínek udržitelného financování nových služeb, poskytovaných v rámci RPP, včetně provozu CDZ, aby tyto služby byly finančně zajištěny i poté, co skončí dotace z fondů EU. Proto bude ustanovena pracovní skupina, v níž budou zástupci VZP, Svazu zdravotních pojišťoven, ÚZIS, PS a MZ, která bude mít za úkol stanovit mechanismy hrazení této péče. Další pracovní skupina na MZ se bude zabývat vytvářením budoucích modelů poskytování psychiatrické péče, aby fungovala co nejefektivněji. Další prioritní oblastí jsou legislativní změny, které se budou týkat postavení multidisciplinárních týmů a terénní psychiatrické práce. Dosud není rozhodnuto, zda bude potřeba zvláštní zákon o duševním zdraví, nebo zda postačí doplnit nová ustanovení do již existujících zákonů. Třetí prioritní oblastí je spolupráce s MPSV na realizaci RPP. Zástupce MPSV bude jmenován členem výkonného výboru RPP. Během února či března 2018 by měla být podepsána "Prováděcí dohoda" o financování RPP, která navazuje na Memorandum z roku 2014 a kterou podepíšou představitelé MZ, PS a Svazu zdravotních pojišťoven.

Výbor PS se shodl, že by uvítal, kdyby se dr. Protopopová několikrát ročně zúčastnila jednání výboru PS a informovala o novinkách v uskutečňování RPP v  rámci MZ a MPSV.

7. Výbor PS projednal problematiku zveřejňování informací na webových stránkách PS a ve Zpravodaji PS a shodl se, že bezúplatně budou zveřejňovány informace o akcích, které pořádá přímo PS nebo nad kterými PS převzala záštitu, dále informace o činnosti PS a jednotlivých sekcí PS. Informační inzeráty o  konání odborných kurzů a výcviků, které jsou komerčního charakteru, budou na stránkách PS zveřejněny za poplatek. Ceník je dostupný na úvodní straně webu PS v článku Pravidla a ceník inzerování. Za příplatek k inzerátu bude informace třikrát zveřejněna i ve Zpravodaji PS.

8. Sekretářka PS paní Knesplová informovala výbor PS, že konference Léčba v  psychiatrii III v Českých Budějovicích v listopadu 2017 se zúčastnilo 267 účastníků, konání konference přineslo PS finanční zisk.

Výbor PS rozhodl o přiznání osobní odměny paní Knesplové za její práci na přípravě konference nad rámec jejích běžných povinností.

9. Dr. Rektor informoval výbor PS, že 20. 4. 2018 se bude v Přerově konat seminář o reformě PP k 25. výročí existence Psychosociálního centra Přerov. Výbor PS schválil záštitu PS nad tímto seminářem. Informace o semináři v  Přerově budou zveřejněny na stránkách PS.

10. Sekretářka PS paní Knesplová informovala výbor PS, že z důvodu zastaralosti bylo nutné vyřadit techniku ozvučení posluchárny PK FN, vedenou pod č. I 409. Výbor PS vyřazení techniky schválil.

11. Dr. Tuček informoval výbor PS, že byl zvolen předsedou sekce lůžkové psychiatrie, členy výboru sekce jsou prim. MUDr. Šilhán a Bc. MUDr. Ustohal.

12. Výbor PS schválil členství v PS MUDr. D. Miskovské, praktické lékařce z  Prahy.

13. Pravidelné schůzi PS ČLS JEP 7. února 2018 předsedá dr. Možný.

14. Příští schůze výboru PS se bude konat 7. února 2018 ve 12 hod., povede ji místopředseda PS prof. Mohr, protože předseda PS doc. Anders bude mimo Prahu.

Zapsali MUDr. Možný a paní Knesplová


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2018;114(1): 36 -37

Zpět