Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

kongresy, konference, kursy

XL. ČESKOSLOVENSKÁ SOUDNĚ-PSYCHIATRICKÁ KONFERENCE
Náchod 20. - 23. 9. 2017


V září loňského roku se v Náchodě konala v reprezentativním hotelu U Beránka 40. česko-slovenská soudně-psychiatrická konference za účasti 80 přihlášených účastníků z České a Slovenské republiky. Hlavním tématem vědeckého programu bylo posuzování paranoidity.

Konferenci zahájil dlouholetý a tč. již bývalý předseda Soudně-psychiatrické sekce doc. MUDr. Karel Hynek, CSc., který krátce zrekapituloval činnost výboru sekce a popřál úspěch nově zvolenému předsednictvu v čele s předsedou doc. MUDr. Iljou Žukovem, CSc, a členy PhDr. PaedDr. Pavlem Harsou, Ph.D., a MUDr. Danou Kertészovou. Doc. Žukov poděkoval dosavadnímu výboru a sekretářce paní Ireně Ředinové za úspěšné organizování konferencí včetně té současné a  nastínil možnosti spolupráce s odborníky z řad právníků a policie. Jednomyslně bylo přijato vystoupení prof. Rabocha, který navrhne udělení Purkyňovy medaile doc. Hynkovi.

Sled přednášek zahájil prim. Janatka (Paranoidita a chování), následovalo velmi zajímavé kazuistické sdělení prim. Zigové z oblasti kybernetiky, mj. upozornila na obtížné postavení znalce, když vyšetřuje pachatele, který má daleko větší znalosti v oboru kybernetiky než znalec. Prof. Raboch se věnoval problematice znaleckého posuzování zemřelých osob, doc. Pavlovský forenznímu významu paranoidního syndromu, který se může projevit v různé kvalitě od prchavé paranoidní reakce až po psychotický syndrom. Prim. Navrátil podal podrobnou informaci o změnách v chystaném návrhu nového zákona o znalcích, který přinese znalcům nové povinnosti a sankce při nedodržení lhůty pro vypracování posudku. Jako pozitivní se jeví možnost účtovat náhradu za čas strávený na cestě k soudnímu jednání. Platnost nového zákona se očekává nejdříve k 1. 1. 2018, spíše však o rok později. Prim. Čihák referoval o  obtížích při účtování znalečného, někteří zadavatelé odmítají platit částku 350 Kč za hodinu studia spisu, ač toto rovněž vyžaduje vysoce odbornou činnost. I. David přednesl pojetí patické opilosti jako záchvatového projevu temporální epilepsie vyprovokovaného požitím alkoholu. P. Krekule se věnoval psychotické poruše s bludy, P. Harsa diferenciálně diagnostickým rozvahám při posuzování paranoidity. Prim. Švarc upozornil na sporné požadavky zadavatele znaleckého posudku, který znalce psychiatra nutí vyjadřovat se např. k  motivaci trestného činu nebo žádá odpověď na otázku, kdo je pro výchovu dítěte lepší rodič. A. Franěk referoval o syndromu "cigánského ostrakizmu", D. Vaněk se věnoval otázce povinné mlčenlivosti v psychiatrické praxi, např. problému s  umožněním nahlížet do pacientovy dokumentace, a to i v případě jeho úmrtí. Z. Kalvach v přednášce Obstojí "klasická" kritéria bludu v 21. století? poukázal mj. na měnící se pojetí pojmů omyl, víra, pověra, blud. M. Hessler kriticky poukázal na obtíže s pacienty, kteří mají nastoupit ochrannou léčbu, přičemž lhůty nástupu léčby jsou v nedohlednu. Prim. Sedláček podal přehled sebevražd v Moravskoslezském kraji v roce 2016, ze 115 vražd bylo psychoticky motivováno 20. Velký vliv na páchání vražd mají návykové látky (alkohol, THC, pervitin). Závěr konference byl věnován paranoiditě po odchodu z armády (prim. Navrátil) a otázce trestu a léčení v případě poruchy osobnosti a existence patického afektu (doc. Žukov, D. Domluvilová). Prim. Švarc závěrem informoval o výuce v  kurzech pro budoucí znalce.

Průběh konference znovu osvědčil užitečnost velmi přátelské spolupráce České a  Slovenské soudně-psychiatrické sekce s jednomyslným souhlasem v ní nadále pokračovat. Účastníci mj. kladně zhodnotili výběr místa konání konference s  možností navštívit krásný zámek s blízkým vojenským hřbitovem z roku 1866 nebo nedaleký Kuks. Volba místa příští konference předběžně padla na Olomouc.

doc. MUDr. P. Pavlovský, CSc.
Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK, Praha


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2018;114(1): 41 -42

Zpět