Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

původní práce / original article

DNA POLYMORFISMUS GENU PRO MONOAMINOOXIDAZU B OVLIVŇUJE VNÍMÁNÍ BOLESTI

DNA POLYMORPHISM OF MONOAMINE OXIDASE B GENE INFLUENCES PAIN FEELING

Šerý O., Hrazdilová O.1, Pitelová R., Ševčík P.1

Laboratoř neurobiologie a molekulární psychiatrie, katedra srovnávací fyziologie živočichů a obecné zoologie, Přírodovědecká fakulta MU, Brno,
vedoucí katedry prof. RNDr. V. Šimek, CSc.
Anesteziologicko-resuscitační klinika FN U Sv. Anny, Brno,
přednosta prof. MUDr. P. Ševčík, CSc.1
SOUHRN

Monoaminooxidáza B (MAO-B) je enzym, který se účastní metabolismu dopaminu, benzylaminu, fenylethylaminu, tyraminu a tryptaminu. Aktivita enzymu MAO-B byla již vícekrát asociována s některými psychickými poruchami, mimo jiné i s afektivními poruchami. Polymorfismus A/G v intronu 13. genu pro MAO-B ovlivňuje variabilitu aktivity enzymu MAO-B. Cílem této studie bylo zjistit, zda existuje vztah mezi tímto polymorfismem genu pro MAO-B a intenzitou pooperační bolesti. Testovali jsme celkem 284 osob (105 mužů a 179 žen), které se podrobily plánované tonzilektomii. Pro detekci polymorfismu byla použita metoda řetězové polymerázové reakce (PCR) s alelově specifickými primery. Bolest byla měřena pomocí vizuální analogové škály VAS.

V naší práci jsme ve skupině mužů objevili vztah mezi polymorfismem A/G v  intronu 13 genu pro MAO-B a průměrnou intenzitou pooperační bolesti. Zjistili jsme statisticky významně vyšší průměrnou intenzitu pooperační bolesti u mužů s alelou G ve srovnání s muži s alelou A. Výsledky naší studie naznačují vztah mezi polymorfismem genu pro MAO-B a průměrnou intenzitou pooperační bolesti u  mužů České republiky. Možná role MAO-B ve vnímání intenzity bolesti je diskutována především v souvislosti s vlivem MAO-B na psychickou náladu.

Klíčová slova: gen, polymorfismus, MAO-B, bolest, asociace.

SUMMARY

Šerý O., Hrazdilová O., Pitelová R., Ševčík P.: DNA Polymorphism of Monoamine Oxida- se B Gene Influences Pain Feeling

The monoamine oxidase B (MAO-B) is an enzyme involved in the metabolism of dopamine, benzylamine, phenylethylamine, tyramine and tryptamine. MAO-B activity was associated many times with some psychiatric diseases including affective disorders. The A/G polymorphism in intron 13 of the MAO-B gene was previously associated with a variability of the MAO-B enzyme activity. The aim of the present association study was to examine the relationship between the A/G polymorphism in intron 13 and postoperative pain intensity. We examined 284 subjects (105 males and 179 females) that underwent planned tonsillectomy. PCR method with allele specific primers for the detection of A/G polymorphism was used. The intensity of pain was tested by visual analogue scale (VAS). We found a relationship between the A/G polymorphism in intron 13 of the MAO-B gene and average intensity of postoperative pain in male subjects.

We found statistically significantly higher average intensity of postoperative pain in males with G allele in comparison with males with A allele.

Results of our study indicate the relationship between the MAO-B polymorphism and postoperative pain intensity in Czech male population. The potential role of the MAO-B in feeling of pain intensity is discussed mainly in the context of the influence of MAO-B on the mood.

Key words: gene, polymorphism, pain, MAO-B, association.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2005;101(4): 194 -198

Zpět