Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 4. října 2017


1. Předseda PS doc. Anders prošel zápis z minulého jednání a výbor PS zápis schválil.

2. Výbor PS schválil návrh dr. Hollého, aby byl členem komise pro jednání s  představiteli Norských fondů ohledně spolupráce v oblasti dětské a dorostové psychiatrie jmenován dr. Goetz z DPK Praha Motol.

3. Výbor PS schválil odpověď, kterou na stížnost dr. Hrtáňové napsal dr. Možný a odpověď dr. Syrovátky na dotaz dr. Novotného ohledně procesu určování místa výkonu ochranných psychiatrických léčeb ze strany soudů.

4. Dr. Hollý a doc. Anders informovali výbor PS o současném stavu vzdělávání v  psychoterapii pro lékaře. Doporučili, aby výbor PS ve spolupráci s  Psychoterapeutickou společností ČLS připravil návrh funkčního kurzu systematické psychoterapie podle zákona o vzdělávání pro lékaře. Tento kurz bude trvat minimálně 4 týdny a bude probíhat formou stáže na strukturovaném psychoterapeutickém pracovišti, které bude mít ucelený psychoterapeutický program a dostatečný počet psychoterapeuticky kvalifikovaných psychiatrů a  klinických psychologů. Účastníci kurzu budou muset být na tomto pracovišti přítomni denně, a to minimálně na 0,5 úvazku. Návrh musí být schválen akreditační psychiatrickou komisí a poté bude předložen do Vzdělávací rady MZ ke schválení. Výbor PS návrh po diskusi schválil.

5. Výbor PS schválil členství Mgr. Benešové v PS ČLS JEP.

6. Doc. Anders informoval výbor PS o jednáních na MZ ohledně reformy psychiatrické péče (RPP). Na konci září se konalo zasedání Odborné rady RPP, která jednala o vzdělávacím programu, byl zde představen projekt CDZ I a projekt Nové služby. Členové OR se dohodli na zřízení pracovních skupin. Dr. Tuček byl pověřen úkolem dopracovat standard akutní lůžkové psychiatrické péče o stavebně technické parametry. Ing. Viereckl byl pověřen vedením pracovní skupiny, jejímž úkolem bude vypracování návrhu cílové podoby sítě péče o  duševně nemocné, včetně jejího postupného vývoje. Dr. Pfeiffer dostal za úkol vypracovat návrh strategických cílů v oblasti transformace psychiatrických nemocnic.

7. Dr. Hollý informoval o jednání mezi MZ a MPSV o metodice financování CDZ od 1. 1. 2018. Metodika nebyla dosud schválena, ale na její konečné podobě se pracuje, aby byla do konce roku schválena a první CDZ tak mohla od ledna 2018 začít fungovat.

8. Výbor PS jednal o další spolupráci s manažerem PS pro reformu Ing. Vierecklem a shodl se, že k 1. 1. 2018 bude nutné uzavřít s Ing. Vierecklem novou smlouvu, která určí, ve kterých oblastech RPP bude Ing. Viereckl vystupovat jménem PS a jakým způsobem jí bude podávat informace.

9. Dr. Možný informoval výbor PS o jednání s hejtmanem Zlínského kraje Ing. Čunkem ohledně dalšího rozvoje péče o duševně nemocné v tomto kraji, na kterém Ing. Čunek sdělil, že v tomto kraji nebude podporovat rozvoj žádných nových psychiatrických služeb, u kterých nebude předem zajištěno jejich personální obsazení a dlouhodobé financování i po vypršení příspěvků z fondů EU.

10. Výbor PS jednal o možnosti, jak vykazovat psychiatrické kontroly uskutečněné přes internet (např. přes Skype), a shodl se, že bude třeba o této otázce jednat se zástupci zdravotních pojišťoven.

11. Výbor PS se podrobně věnoval problematice vyšetřování neregistrovaných a  neobjednaných pacientů s akutními psychickými problémy. Ambulantní psychiatři jsou v současné době časově vytíženi na řadu týdnů dopředu a nejsou schopni tato neplánovaná vyšetření v potřebném rozsahu provádět. Psychiatrické nemocnice mají hrazenou pouze následnou lůžkovou péči a také nejsou schopny tato vyšetření provádět, nehledě na jejich vzdálenost od místa bydliště pacienta, který bývá po vyšetření často odeslán zpět domů, neboť jeho stav nevyžaduje hospitalizaci. Členové výboru PS se shodli, že je třeba vést samotné pacienty, aby aktivně vyžadovali po svých zdravotních pojišťovnách zajištění zdravotní péče, na kterou mají nárok a kterou je jim pojišťovna povinna zajistit. Výbor PS schválil návrh, že bude o tomto problému informovat představitele MZ a zdravotních pojišťoven na příštích jednáních.

12. Dr. S. Papežová informovala výbor PS o jednání pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů na MZ, které skončilo dohodou, že nové výkony spojené s RPP budou v roce 2018 v Číselníku VZP a v roce 2019 v Seznamu zdravotních výkonů vedeny jako signální výkony s nulovou hodnotou, na výkony s reálnou hodnotou se změní až od 1. 7. 2019. V návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2018 byla hodnota bodu pro psychiatrické ambulance zvýšena na 1,05 bodu a výkony i  ordinace léků, včetně ZULP, jsou ponechány u všech zdravotních pojišťoven bez regulací. V oblasti následné lůžkové psychiatrické péče dojde v roce 2018 k  nárůstu úhrad o 6,5 %, v oblasti akutní lůžkové péče, která je hrazena kombinací DRG a lůžkodne, došlo k navýšení úhrad o 4 %.

13. Výbor PS schválil návrh dr. Vaňka, aby podmínky pro držení zbrojních průkazů u skupin A, B byly ponechány v té podobě, ve které je schválil výbor PS na svém minulém jednání, zatímco u skupin C, D, E by bylo držení těchto typů zbrojních průkazů osobami se sníženou úrovní intelektu zcela vyloučeno.

14. Paní Knesplová a doc. Anders informovali výbor PS o přípravě konference Léčba v psychiatrii III, která proběhne ve dnech 2. - 4. 11. 2017 v hotelu Clarion v Českých Budějovicích. Texty Vodítek jsou již upravovány do konečné podoby a po jejich oponentuře budou umístěny na stránkách PS. Jednání výboru PS se bude konat během konference 3. 11. v 11 hodin.

15. Výbor PS schválil návrh dr. Rektora, aby se v rámci konference uskutečnila diskuse o pravidlech provádění ochranné léčby formou ambulantní a lůžkové, protože v současné době existují mezi soudy a psychiatry v této oblasti nevyjasněné otázky.

16. Výbor PS diskutoval o XII. sjezdu PS, který se uskuteční v Mikulově v  červnu 2018, a schválil motto "Vzájemným partnerstvím k reformě psychiatrické péče". Organizační výbor sjezdu se bude scházet jednou měsíčně po skončení jednání výboru PS. Na organizaci se bude spolupodílet firma MH Consulting Praha.

17. Výbor PS projednal žádost dr. Trančíka, předsedy Sekce mladých psychiatrů, aby PS poskytla záštitu nad konferencí EFPT (Evropská federace psychiatrů ve výcviku), která se uskuteční v létě 2019 v Praze, a aby pomohla s organizací. Dr. Trančík slíbil, že dodá výboru PS písemnou zprávu o podmínkách konání konference, na jejímž základě se výbor vysloví pro formu spolupráce a účasti na konání konference.

18. Dr. Možný informoval výbor PS o vytvoření návrhu plánu zajištění programu vědeckých schůzí PS na roky 2018 a 2019. Pošle jej členům výboru k připomínkám a po jeho schválení bude informovat jednotlivé zdravotnické organizace, kdy budou odborný program zajišťovat.

19. Výbor PS posoudil návrhy nového loga PS a dohodl se, že bude zasláno všem členům výboru PS, aby se k němu vyjádřili a případně je schválili.

20. Výbor schválil přihlášky nových členů PS ČLS JEP: MUDr. Augustin, PA Havířov; MUDr. Šebíková, PN Kroměříž; MUDr. Kukačková, PA Vimperk; MUDr. Szymanská, VZP, Hradec Králové.

Zapsali MUDr. Petr Možný a paní Knesplová


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2017;113(6): 289 -290

Zpět