Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 3. listopadu 2017


1. Doc. Anders prošel jednotlivé body minulého zápisu, konstatoval, že jednotliví členové výboru zadané úkoly splnili, a výbor PS zápis schválil.

2. Výbor PS probral seminář o reformě psychiatrické péče (RPP), který proběhl o den dříve v rámci konference Léčba v psychiatrii III. Shodl se na tom, že musí dále prosazovat další postup RPP při jednání na Ministerstvu zdravotnictví (MZ) ve spolupráci s manažerem pro reformu PS Ing. Vierecklem. Konstatoval, že při prosazování jednotlivých cílů RPP bylo dosaženo pokroku, i  když se stále objevují překážky, na které je třeba reagovat.

Podařilo se prosadit pozitivní změny v úhradové vyhlášce, které umožní hradit nové psychiatrické služby ze zdravotního pojištění. Je připravena metodika k  zahájení výběru prvních 5 CDZ, která začnou fungovat od ledna nebo února 2018, a probíhá příprava vzniku dalších. Jsou připraveny pilotní projekty nových služeb, např. rozšířených ambulancí. V každém kraji již pracují Ministerstvem zdravotnictví jmenovaní regionální zástupci pro RPP, kteří mapují, jaké služby pro duševně nemocné zde existují a jaké zde chybějí. Byly schváleny plány na přestavbu a modernizaci psychiatrických oddělení v nemocnicích v Českých Budějovicích, v Liberci, v Táboře a v Ostravě.

Stále však není vyřešen problém nevýhodného financování akutní psychiatrické lůžkové péče, což brání vzniku nových psychiatrických oddělení v těch nemocnicích, kde dosud nejsou. Bude to předmětem jednání s představiteli zdravotních pojišťoven v průběhu roku 2018, aby se v budoucnu zvýšil počet psychiatrických oddělení a počet lůžek akutní psychiatrické péče. Dále je třeba v budoucnu zvýšit ubytovací kapacity pro chronicky duševně nemocné, kteří jsou již ve stabilizovaném psychickém stavu a vyžadují jen ambulantní psychiatrickou péči, ale nejsou schopni se sami o sebe postarat a potřebují zajištění bydlení a dohled.

Na 12. sjezdu PS v Mikulově v červnu 2018 bude průběhu RPP věnováno několik seminářů, na kterých budou představeny konkrétní projekty, které v jejím rámci vznikly, a zkušenosti z jejich provozu a také projekty, které se připravují.

3. Výbor PS diskutoval novelu vyhlášky o vzdělávání lékařů, která platí od července 2017, podle které jsou lékaři před atestací povinni si sami hradit účast na povinných vzdělávacích kurzech, neboť se jedná o "zvyšování" jejich vzdělání, zatímco lékařům po atestaci může účast na nepovinných vzdělávacích kurzech hradit zaměstnavatel, neboť se jedná o "prohlubování" vzdělání. Členové výboru PS se shodli na tom, že takto formulovaná vyhláška je pro mladé lékaře před atestací velmi nevýhodná, ovšem možnosti zaměstnavatele, jak náklady na vzdělávání těmto lékařům uhradit, jsou omezené a finančně výrazně více zatěžující. Řešení tohoto problému výbor PS nenašel, ale dohodl se, že o  něm bude dále jednat s představiteli MZ.

4. Dr. S. Papežová seznámila výbor PS s hospodařením ČPS v roce 2017 s tím, že konečné vyúčtování předloží na sjezdu PS v červnu 2018 v Mikulově. Očekává, že celková bilance hospodaření ČPS v roce 2017 by měla být mírně v zisku. Všechny podklady zašle ke kontrole Revizní komisi PS.

5. Prof. H. Papežová sdělila výboru PS, že v prosinci 2017 bude vyhlášena Novinářská cena PS za rok 2017, informace bude umístěna na stránky PS. Požádá dr. Winklera z NÚDZ, aby v rámci projektu Destigmatizace předal informaci o  Novinářské ceně PS do sdělovacích prostředků. Výsledky Novinářské ceny budou vyhlášeny na 12. sjezdu PS v Mikulově v červnu 2018.

6. Prof. H. Papežová informovala výbor PS o činnosti Akreditační komise MZ, které předsedá a která má za úkol vytvořit návrh programu předatestačního vzdělávání psychiatrů. Je to náročný úkol, do diskuse by se měli zapojit jak členové PS, tak zaměstnavatelé, aby se ujasnilo, co by měl umět lékař v rámci základního vzdělávacího kmene. Členové výboru PS se dohodli, že své návrhy a  připomínky zašlou prof. Papežové do konce listopadu 2017.

7. Členové výboru PS diskutovali otázku, kdo je povinen provést akutní neplánované vyšetření psychického stavu u člověka, u něhož vznikne podezření na duševní poruchu. Pro ambulantní psychiatry je to problém, protože mají svůj denní program návštěv pacientů plánován dlouho dopředu. Pro psychiatrické nemocnice je to také problém, protože jsou zařízeními následné lůžkové péče, která mají přijímat pouze pacienty, u kterých již byla diagnóza stanovena a  jimž byla doporučena hospitalizace. Kapacita ambulancí na psychiatrických odděleních a klinikách je výrazně nedostačující. V praxi to dopadá tak, že toto vyšetření provede ten psychiatr, k němuž je tento člověk sanitkou, policií či jiným způsobem dopraven, protože pokud to odmítne udělat, vystavuje se riziku právního postihu. Výbor pověřil předsedu doc. Anderse, aby se obrátil na právníka ČLK JUDr. Macha s dotazem ohledně povinnosti ambulantního psychiatra vyšetřit neobjednaného pacienta na žádost policie či lékaře LSPP.

8. Výbor schválil návrh doc. Anderse, aby v hodnotící komisi Kuffnerovy ceny byl i nadále doc. Hort.

9. Výbor PS pověřil dr. Možného, aby jej reprezentoval na jednání v Brně dne 5. 12. 2017 ohledně výsledků kontrol Kanceláře veřejného ochránce práv v  psychiatrických nemocnicích zaměřených na provádění ochranných léčeb.

10. Výbor PS delegoval dr. Hollého a prof H. Papežovou jako své zástupce do organizačního výboru konference "Význam pohybu pro duševní zdraví", kterou spolupořádá PS se Společností tělovýchovných lékařů v Mariánských Lázních ve dnech 1. - 3. 11. 2018.

11. Výbor PS schválil návrh předsedy doc. Anderse, aby se příští konference Léčba v psychiatrii IV konala v roce 2021 v Pardubicích.

12. Doc. Anders a dr. S. Papežová informovali výbor PS o přípravě 12. sjezdu PS v Mikulově v červnu 2018. Záštitu nad konferencí slíbili WPA, WHO, 1. LF VPN UK i MZ ČR. Proběhlo jednání s manažerem firmy MH Consulting, která bude zajišťovat organizaci sjezdu. Výše účastnického poplatku dosud nebyla stanovena, členové výboru PS se však shodli na tom, že by měl být vyšší než účastnický poplatek na současné konferenci Léčba v psychiatrii III, vzhledem k  tomu, jaký servis mají účastníci konference zajištěn. Farmaceutické firmy jsou ochotny PS podporovat, ale očekávají spolupráci, např. v oblasti vytváření edukačních příruček pro pacienty s určitou psychickou poruchou. Během 12. sjezdu PS budou předány Heverochovy medaile členům PS ve věku 70 a více let, kteří jsou členy PS déle než 20 let a dosud ji nedostali. Dále zde bude vyhlášena Novinářská cena PS s příspěvkem 10000 Kč pro výherce. Také zde bude udělena Cena výboru PS jako cestovní grant ve výši 60 000 Kč a Cena za nejlepší poster ve výši 10 000 Kč.

13. Výbor PS schválil návrh dr. Hollého, aby na schůzi výboru v únoru 2018 byl pozván dr. Goetz a informoval výbor PSS o průběhu příprav konference IACAPAP v  Praze.

14. Výbor PS schválil žádost dr. Možného o záštitu nad konáním 11. české konference KBT v Kroměříži ve dnech 24. - 26. května 2018.

15. Výbor PS pověřil předsedu doc. Anderse, aby upozornil předsedu Sekce soudní psychiatrie doc. Zukova, že nelze do výboru sekce kooptovat dodatečně další dva členy, protože to odporuje volebnímu řádu PS.

16. Výbor PS schválil návrh dr. Rektora, že hlasování o členství v PS bude probíhat vždy jen během jednání výboru PS.

16. Výbor PS chválil žádost o členství v PS MUDr. L. Kasíkové, Náchod.

17. Odborná schůze PS ČLSJEP se bude konat 6. 12. 2017 od 10 hod., program zajistí Psychiatrické oddělení Havířov, předsedajícím bude dr. Možný. Před zahájením odborného programu proběhne předání Kuffnerovy ceny, předání Vondráčkovy ceny a předání Heverochových medailí.

18. Příští schůze výboru PS se bude konat 6. 12. 2017 od 12 hod. v knihovně PK FN Praha.

Zapsali: Paní Lenka Knesplová a MUDr. Petr Možný


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2017;113(6): 290 -291

Zpět