Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

souborný článek / review article

DUÁLNĚ PŮSOBÍCÍ ANTIDEPRESIVA

DUAL-ACTING ANTIDEPRESSANTS

Čéšková E.

Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno, přednostka prof. MUDr. E. Čéšková, CSc.
SOUHRN

Nejprve je krátce uvedena historie vývoje antidepresiv. Duálně působící antidepresiva jsou relativně novou skupinou. Patří k nim jednak inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI), tj. venlafaxin, milnacipran a duloxetin a zástupce skupiny noradrenergních a specifických serotonergních antidepresiv (NaSSA) mirtazapin. Dále jsou vzájemně srovnávána jednotlivá antidepresiva, včetně jejich farmakologického profilu, farmakokinetiky, účinnosti a vedlejších účinků. Duálně působící antidepresiva v některých studiích prokázala vyšší účinnost než SSRI. Jejich snášenlivost je lepší než tricyklických antidepresiv a podobná jako SSRI. Ukazuje se, že vedou častěji k plné remisi než SSRI a některé studie naznačují i jejich rychlejší nástup účinku. Závěrem jsou uvedeny další možné indikace těchto antidepresiv, tj. úzkostné poruchy a bolest, včetně bolesti v rámci depresivní poruchy.

Klíčová slova: duálně působící antidepresiva, venlafaxin, milnacipran, duloxetin, mirtazapin, účinnost, snášenlivost, indikace.

SUMMARY

Čéšková E.: Dual-acting Antidepressants

At first a history of development of antidepressants is mentioned. Dual-acting antidepressants are a relatively recent class of antidepressants. They include both serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors (SNRI), e.g. venlafaxine, milnaciprane and duloxetine and a representative of norad-renergic and specific serotonergic antidepressants (NaSSA) mirtazapine. Further individual dual-acting antidepressants are compared including pharmacological profile, pharmacokinetics, efficacy and side effects. In some studies their profile of effectiveness was comparable to tricyclics and higher than SSRIs. They are better tolerated than tricyclics and similar to SSRIs. They have also a higher rate of remissions and according to some studies it seems that they have a faster onset of efficacy. Finally new indications of dual-acting antidepressant are cited, e.g. anxiety disorders and pain including depression associated pain.

Key words: dual-acting antidepressants, venlafaxine, milnaciprane, duloxetine, mirtazapine, efficacy, tolerability, indication.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2005;101(4): 207 -212

Zpět