Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 6. září 2017


1. Předseda PS doc. Anders prošel jednotlivé body zápisu z minulého jednání výboru PS v červnu 2017. Výbor PS zápis schválil.

2. Dr. S. Papežová informovala výbor PS, že pracovní skupina projektu udržitelné financování psychiatrické péče odsouhlasila registrační listy nových výkonů pro psychiatrii a psychoterapii, včetně financování CDZ a  psychiatrických sester, a odeslala je k dalšímu projednání na Ministerstvo zdravotnictví (MZ), kde proběhne 21. 9. 2017 jejich obhajoba.

3. Doc. Anders informoval výbor PS, že v souvislosti s přijetím novely zákona č. 95/2004 o vzdělávání lékařů oslovuje MZ potencionální členy akreditační komise.

4. Prof. Praško informoval výbor PS, že atestace z psychiatrie se budou konat na PK Olomouc ve dnech 6.-10. 11. 2017, přihlásilo se 30 zájemců.

5. Výbor PS diskutoval rozhovor místopředsedy sekce dětské a dorostové psychiatrie dr. Matýse v časopise AM, který tvrdil, že budou zřízeny nové formy služeb dětské psychiatrie, jež dosud nebyly na MZ projednány ani schváleny. Pověřil předsedu PS doc. Anderse, aby napsal dr. Matýsovi dopis s  upozorněním, že taková tvrzení uskutečňování reformy psychiatrické péče neprospívají.

6. Ing. Lidinská a Ing. Viereckl informovali výbor PS o průběhu uskutečňování reformy psychiatrické péče. Vyšla výzva IROP č. 75, podporující komunitní péči v psychiatrii - CDZ, mobilní týmy, rozšířené ambulance. Uskutečnil se seminář Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) ohledně této výzvy. Protože se na výzvu dosud nepřihlásil žádný zájemce, doporučili uspořádat další seminář, organizovaný přímo PS, kde by vystoupili jak zástupci PS, tak zástupci MMR a  MZ. Výbor PS návrh na uspořádání semináře schválil.

7. Výbor PS vyjádřil podporu vzniku prvních pěti CDZ v roce 2018. Projekt jejich finančního zabezpečení musí být schválen do konce roku 2017, aby bylo možné začít čerpat finanční prostředky od 1. 1. 2018. V současné době probíhá o tomto projektu intenzivní jednání mezi MZ a MPSV.

8. Výbor PS projednal informace o průběhu uskutečňování projektů Deinstitucionalizace, Multidisciplinární spolupráce, Destigmatizace a Podpora nových služeb. Projekt Deinstitucionalizace má již schválen rozpočet, tým regionálních konzultantů je již kompletní, stejně jako tým gestorů projektu. Regionální odborní garanti jsou určeni v 10 krajích, ve 4 krajích ještě chybějí. Představitelé zdravotní komise Asociace krajů na jednání v červnu 2017 vyslovili projektům reformy psychiatrické péče svou podporu. Probíhá výběr zahraničních členů Odborné rady reformy psychiatrické péče.

9. Výbor PS projednal připomínky k novelizaci vyhlášky o podmínkách držení zbraně, které navrhl dr. Vaněk a podle nichž by mentální retardace držení zbraně zcela vylučovala, zatímco snížený intelekt by umožňoval podmíněné držení zbraně na základě psychologického vyšetření. Také jedinci se sklonem ke konfliktům s autoritami by mohli získat povolení k držení zbraně podmíněně, na základě psychologického vyšetření. Výbor PS návrh dr. Vaňka schválil.

10. Výbor PS schválil stanovisko, které doc. Anders zaslal na Ministerstvo spravedlnosti, že jakákoli hladina návykové látky v krvi vylučuje bezpečné řízení motorových vozidel.

11. Doc. Anders informoval výbor PS o svém jednání s představiteli neziskové organizace Trimbos z Nizozemska, která je zaměřená na vytváření politiky duševního zdraví v EU, a o dohodě o budoucí spolupráci mezi touto organizací a  PS. Výbor PS tuto dohodu schválil.

12. Výbor PS projednal informace o přípravě kongresu Léčba v psychiatrii, který se uskuteční ve dnech 2.-4. 11. 2017 v Českých Budějovicích. Tématem budou aktualizovaná vodítka léčby psychických poruch, k nim budou doplněna některá nová vodítka.

13. Výbor PS schválil návrh na konání XII. sjezdu PS ČLS JEP ve dnech 13.-16. 6. 2018 v hotelu Galant v Mikulově s tím, že organizační spolupráci zajistí společnost MH Consulting z Prahy.

14. Sekretářka PS paní Knesplová informovala výbor PS o výsledcích voleb Sekce biologické psychiatrie. Předsedou byl zvolen dr. Ustohal, místopředsedou prof. Hosák, vědeckým tajemníkem prof. Látalová. Připravují se volby do Sekce pro lůžkovou psychiatrii a Sekce sociální psychiatrie.

15. Výbor PS po diskusi schválil návrh předsedy doc. Anderse, aby PS poskytla finanční příspěvek na renovaci Vondráčkovy posluchárny PK, kterou PS využívá ke svým odborným schůzím za velmi výhodných podmínek.

16. Výbor PS schválil návrh doc. Anderse na prodloužení termínu podání přihlášek soutěže o Kuffnerovu cenu do 30. 9. 2017 a pověřil sekretářku PS paní Knesplovou, aby o této změně termínu informovala členy PS.

17. Výbor PS projednal úvodníky do časopisu Česká a Slovenská psychiatrie na rok 2018. Někteří členové výboru PS si na místě vybrali úvodník, ostatní volné úvodníky nabídne sekretářka PS paní Knesplová předsedům sekcí.

18. Výbor PS projednal stížnost prim. dr. Novotného z Jeseníka na jednání soudce OS Frýdek-Místek, který mu bez předchozího projednání uložil, aby u  jeho pacienta začal vykonávat ochranné léčení psychiatrické. Pověřil dr. Syrovátku, aby napsal dr. Novotnému odpověď.

19. Výbor PS schválil odpověď dr. Možného na stížnost Mgr. Hrtáňové.

20. Výbor PS pověřil dr. Možného, aby zjistil, nakolik odpovídá skutečnosti informace, uvedená ve Svitavském týdeníku, že psychiatrické oddělení nemocnice Svitavy není za svou činnost placeno zdravotními pojišťovnami, protože s nimi nemá uzavřenou smlouvu.

21. Výbor PS schválil návrh na vyhlášení Novinářské ceny na podzim 2017 a její organizací pověřil prof H. Papežovou. Novinářská cena se bude předávat na sjezdu PS v červnu 2018 v Mikulově.

22. Výbor PS diskutoval situaci vzdělávání v psychoterapii pro lékaře, kteří v  současné době nemohou získat akreditaci v psychoterapii, i když absolvovali akreditovaný psychoterapeutický výcvik. Výbor PS usiluje o co nejrychlejší změnu této situace ve spolupráci s Psychoterapeutickou společností a MZ. Problémem je požadovaná délka vzdělávacího kurzu v trvání 4 týdnů, které by lékař musel strávit na akreditovaném pracovišti, nikoli na svém vlastním pracovišti. Tento požadavek je například pro většinu ambulantních psychiatrů zcela nesplnitelný. Výbor PS diskusi uzavřel s tím, že není nic uzavřeno a  diskuse na toto téma bude pokračovat.

23. Výbor PS schválil členství těchto uchazečů o členství v PS: MUDr. M. Skácelová, Esmericum, s. r. o. Praha; MUDr. M. Sedláček, PN Kroměříž; MUDr. D. Kolouch, FN Praha-Motol; MUDr. J. Vaněk, PK Olomouc; MUDr. R Prašivková, PO nemocnice Havířov; MUDr. M. Svobodová, PN Praha-Bohnice; MUDr. J. Outěřická, PN Kroměříž; MUDr. A. Sandoval, PK FN Olomouc.

24. Schválení žádosti Mgr. Z. Benešové, Pro zdraví 21, z. ú., Beroun, výbor PS odložil s tím, že ji sekretářka PS paní Knesplová požádá o odborný životopis a  vysvětlení motivace, proč se chce stát členkou PS.

25. Odborná schůze PS ČLS JEP se bude konat 4. 10. 2017 od 10.00 hod., předsedající prof. MUDr. Raboch.

26. Příští schůze výboru se bude konat 4. 10. 2017 od 12 hod. v knihovně PK FN Praha.

Zapsali paní Lenka Knesplová a MUDr. Petr Možný


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2017;113(5): 236 -237

Zpět