Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 7. června 2017


1. Doc. Anders prošel jednotlivé body zápisu z minulého jednání výboru PS a  výbor PS zápis schválil.

2. Ing. Viereckl a Ing. Lidinská seznámili výbor PS s aktuálním stavem reformy psychiatrické péče (RPP). Cílem reformy není jen vybudovat nové a zlepšit stávající služby pro duševně nemocné, ale především změnit přístup k  poskytování psychiatrické péče s důrazem na multidisciplinární přístup, spolupráci sociálních a zdravotních služeb, podporu komunitní péče, zapojení klientů a jejich blízkých osob do plánování nových služeb a na destigmatizaci duševních onemocní. Připravuje se další výzva IROP č. 78 pro nelůžkové formy psychiatrické péče.

Na MZ již byla určena organizační struktura řízení RPP, v jejím čele je náměstek Ing. Landa. Výkonný výbor RPP vede Ing. Michálek, jeho členy jsou i  zástupci Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí, Asociace krajů, NÚDZ a České asociace sester.

Odbornou garanci RPP má Odborná rada, která má 21 členů a v jejímž čele je předseda PS doc. Anders. Její složení je dostupné na stránkách MZ a PS. První jednání Odborné rady by mělo proběhnout na konci června 2017.

Je schváleno sedm projektů RPP - Deinstitucionalizace, Centra duševního zdraví, Multidisciplinární spolupráce, Podpora nových služeb, Vzdělávání, Datová a analytická podpora a Destigmatizace.

Bude vytvořen systém sledování a hodnocení kvality psychiatrické péče a během následujících 2-3 let proběhne proces certifikace kvality péče v  psychiatrických nemocnicích a léčebnách.

Vzniknou regionální sítě psychiatrických služeb, na každém krajském úřadě bude pracovat regionální konzultant, který bude mít na starosti spolupráci jednotlivých složek péče o duševně nemocné.

Transformaci psychiatrických nemocnic budou zajišťovat specialisté transformace, v každé PN bude pracovat transformační tým, který vytvoří transformační plán a kroky k jeho uskutečnění.

V rámci projektu Vzdělávání se plánuje pravidelné setkávání vedoucích pracovníků psychiatrických nemocnic a výměnné stáže lékařů jak mezi psychiatrickými nemocnicemi, tak jejich stáže v zahraničí.

Připravuje se jednání s představiteli Asociace zdravotních pojišťoven, protože bude nutné dohodnout budoucí formy úhrad, limity úhrad, hrazené výkony, personální vybavenost; péče o dlouhodobě nemocné a další, aby byly nově vzniklé služby trvale finančně zajištěny.

Výbor PS pověřil předsedu doc. Anderse, aby připravil návrh programu prvního jednání Odborné rady RPP, které proběhne na konci června 2017.

3. Výbor PS vyslechl prezentaci MUDr. Trančíka, předsedy Sekce mladých psychiatrů PS, který přednesl své představy o budoucím směřování této sekce. Cílem je zlepšit komunikaci mezi mladými psychiatry, prosazovat jejich zájmy, umožnit jim účast na domácích a zahraničních odborných kongresech a podporovat jejich vzdělávání. Dr. Trančík požádal výbor PS o finanční podporu jeho účasti na zasedání EFPT (European Forum of Psychiatrie trainees), které se uskuteční v září 2018 v Istanbulu, Turecko.

Výbor PS vyslovil dr. Trančíkovi podporu a schválil finanční podporu ve výši 20 000 Kč s podmínkou, že dr. Trančík napíše o účasti na zasedání EFPT zprávu, která bude uveřejněna v časopise Česká a slovenská psychiatrie.

4. Výbor PS projednal dotaz z MZ, zda podporuje požadavek na zkrácení doby povinných kontrol u pacientů v izolační místnosti a v síťových lůžkách a  dospěl k závěru, že považuje současné standardy za vyhovující a jejich změnu nepodporuje. Pověřil dr. S. Papežovou, aby toto stanovisko tlumočila příslušným úředníkům MZ.

5. Dr. S. Papežová a dr. Pěč informovali výbor o jednání pracovní skupiny Seznamu zdravotnických výkonů (SZV) o nových výkonech psychiatrické a  psychoterapeutické péče (konzultace psychiatra nebo klinického psychologa s  pracovníky multidisciplinárního týmu, rodinná psychoedukace, rozhovor s  rodinou, emergentní psychoterapie, pobyt na krizovém lůžku, změna u výkonu skupinové psychoterapie) a o nových výkonech odbornosti psychiatrická sestra. Zdravotní pojišťovny návrh schválily. V září bude konečné znění nových zdravotnických výkonů projednáno na komisi MZ a měly by se dostat do číselníku VZP platného v roce 2018.

6. Dr. Herman informoval výbor PS o stížnostech ambulantních psychiatrů, kteří upozorňují, že množství žádostí o ambulantní psychiatrická vyšetření stále roste, takže se prodlužují objednací doby na tato vyšetření i na více než 2 měsíce. Mimo velká města chybí dostupnost denních stacionářů, krizových krátkodobých hospitalizací a psychoterapeutické péče hrazené ze zdravotního pojištění. Praktičtí lékaři jsou nedostatečně vyškoleni v diagnostice a léčbě psychických poruch, je nedostatek psychiatrických sester.

Výbor PS konstatoval, že tuto situaci lze změnit pouze změnou přístupu zdravotních pojišťoven, na které by měli vyvinout větší tlak jak pacientské organizace, tak sami pacienti.

7. Prof. H. Papežová informovala výbor o současné podobě návrhu specializačního vzdělávání v psychiatrii, vytvořeného prof. Kašpárkem, podle kterého by měla být povinná stáž na ARO a na chirurgii nahrazena stáží na neurologii a po dokončení základního kmene by měla následovat zkouška před komisí, zaměřená na praktické dovednosti, jako je vyšetření pacienta, stanovení diagnózy a určení léčby. Těchto zkoušek by se měli školitelé účastnit společně se svými školenci. Není ovšem jisté, zda bude tento návrh schválen.

8. Výbor PS vyslovil výhrady k formě dopisu, který poslal poslancům ČR místopředseda Sekce dětské a dorostové psychiatrie MUDr. Matýs a ve kterém kritizoval zařazení terapeutů ABA mezi terapeutické specialisty v návrhu zákona o vzdělávání nelékařských pracovníků ve zdravotnictví. Výbor PS nebyl o  tomto dopisu ze strany dr. Matýse informován, a nemohl k němu proto zaujmout vlastní stanovisko.

9. Doc. Anders informoval výnor PS o přípravách kongresu Postupy psychiatrické péče, který se bude konat v listopadu 2017 v Českých Budějovicích. Probíhá příprava programu, autoři jednotlivých postupů již byli určeni a byli osloveni i oponenti jednotlivých postupů. V budoucnu bude text Postupů psychiatrické péče umístěn na stránky ÚZIS.

10. Prof. Papežová informovala výbor PS o probíhající konferenci poruch příjmu potravy, která se koná v Praze a jejíž organizaci se podařilo úspěšně zajistit.

11. Paní Knesplová informovala výbor PS, že proběhly volby do výboru Sekce pro hypnózu PS, jejíž předsedkyní byla zvolena PhDr. Pečená. Proběhly také volby výboru Sekce soudní psychiatrie, jejímž předsedou byl zvolen doc. Žukov. V září proběhnou volby do výboru Sekce lůžkové psychiatrie.

12. Výbor PS vyslechl zprávu o jednání pracovní skupiny pro psychoterapii, kterého se z výboru PS zúčastnili dr. Hollý, prof. Papežová a dr. Pěč. Podle navrhované podoby zákona o vzdělávání nelékařských pracovníků ve zdravotnictví není možné dokončit a uznat vzdělávání lékařů v psychoterapii. Výbor PS se proto usnesl, že požádá MZ, aby byla v tomto zákoně prodloužena výjimka, na jejímž základě bude i nadále možné, aby se podle něj vzdělávali v  psychoterapii i lékaři.

13. Výbor PS schválil žádosti o členství MUDr. Patrika Švancera z NÚDZ Klecany; MUDr. Andrey Hodkové z FN Plzeň a MUDr. Matěje Kasala z ÚVN Praha.

14. Příští odborné schůzi PS ČLS JEP dne 6. 9. 2017 bude předsedat prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc.

Zapsali MUDr. Možný a paní Knesplová


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2017;113(4): 190 -191

Zpět