Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

souborný článek / review article

MOŽNOSTI A LIMITY LÉČBY PACIENTŮ S PORUCHAMI PŘÍJMU POTRAVY FORMOU DENNÍHO STACIONÁŘE V ČESKÉ REPUBLICE A V ZAHRANIČÍ

POSSIBILITIES AND LIMITS OF THERAPY IN PATIENTS WITH DISORDERS OF FOOD INTAKE EXECUTED IN A FORM OF DAILY STATIONARY IN THE CZECH REPUBLIC AND ABROAD

Chudobová P.1,2, Papežova H.2, Sekot M.2, Klecanda A.3

Filozofická fakulta UK, katedra psychologie, Praha,
vedoucí katedry PhDr. I. Gillernová, CSc.1
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha,
přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc.2
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Praha,
rektor PhDr. J. Růžička, Ph.D.3
SOUHRN

Autoři se zabývají problematikou péče o pacienty s poruchami příjmu potravy formou stacionáře. Zabývají se indikací, výhodami a limity, srovnávají terapeutický koncept některých zahraničních pracovišť a nově otevřeného zařízení tohoto typu v České republice, které funguje od května 2002 při Centru pro poruchy příjmu potravy Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v  Praze.

Klíčová slova: poruchy příjmu potravy, denní stacionáře, terapeutická koncept v ČR a v zahraničí.

SUMMARY

Chudobová P., Papežova H., Sekot M., Klecanda A.: Possibilities and Limits of Therapy in Patients with Disorders of Food Intake Executed in a Form of Daily Stationary in the Czech Republic and Abroad

The authors describe the problems in the care of patients with eating disorders using the concept of day care by comparing therapeutic techniques of the same institutes abroad with newly opened establishment in Prague Center for Eating Disorders at Psychiatric Department of 1st Medical School, Charles University, Prague.

Key words: eating disorders, Day care centers, concepts in the Czech Republic and abroad comparison.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2005;101(4): 213 -217

Zpět