Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

souborný článek / review article

O INTUICI A INTUITIVNÍ DIAGNOSTICE V PSYCHIATRII

ON INTUITION AND INTUITIVE DIAGNOSTICS IN PSYCHIATRY

Vacek J.

SOUHRN

Všeobecně akceptovaná definice intuice neexistuje. Z přírodovědeckého hlediska jde o mentální kognitivní schopnost bez uvědomované závislosti na diskurzivním myšlení a zkušenosti. Současná psychiatrie se svými operacionalistickými klasifikačními systémy pomíjí tradice intuitivní diagnostiky, jež se rozvíjely zejména pod vlivem Jaspersovy fenomenologické psychopatologie. Jejím nejznámějším propagátorem se stal holandský psychiatr H. C. Rumke, od něhož pochází termín "praecox-pocit". Jde o obtížně verbalizovatelný prožitek zkušeného psychiatra při kontaktu se schizofrenním nemocným. "Pocit hysterie" není na rozdíl od "praecox-pocitu" evokován pravděpodobně výhradně intuitivním vhledem.

Intuitivní rekognoskace psychických poruch stejně jako zcela nezbytná a o intuici se opírající empatie jsou v psychiatrické praxi běžné, i když neuvědomované.

Klíčová slova: intuice jako kognitivní proces, empatie, Jaspersův teorém, praecox-pocit, pocit hysterie.

SUMMARY

Vacek J.: On Intuition and Intuitive Diagnostics in Psychiatry

There is no generally accepted definition of intuition. From the natural sciences point of view it is a mentally cognitive ability without realized relation on a discourse thinking and experience. Present psychiatry with its operational classification systems ignores the traditions of intuitive diagnostics, which were developed especially under the influence of Jaspers phenomenologic psychopathology. It was most advocated by H. C. Rumke, a  Holland Psychiatrist who developed the term "praecox-feeling". It is an experience of an experienced psychiatrist, difficult to verbalize, in the contact with a schizophrenic patient. In contrast to the "praecox-feeling" the "feeling of hysteria" is not solely evoked by an intuitive insight. Intuitive "recognoscation" of psychic disorders as well as the totally necessary and intuition-based empathy are common to psychiatric practice, although often unrealized.

Key words: intuition as a cognitive process, empathy, Jaspers theorem, "praecox feeling", "hysteria feeling".


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2005;101(4): 218 -223

Zpět