Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 5. dubna 2017


1. Doc. Anders prošel zápis z minulého jednání výboru PS. Informoval, že počet členů PS, kteří nemají e-mailové adresy, se snížil z původních 200 asi na 50, což je výrazný pokles.

Text "Průvodce reformou psychiatrické péče" byl vytištěn a bude představen ministrem zdravotnictví Ing. Ludvíkem dne 11. 4. 2017 na tiskové konferenci v  rámci kulatého stolu "Mysli na duši" a poté bude umístěn na webové stránky PS.

Manuál pro ambulantní specialisty psychiatry byl také vytištěn, distribuovat jej bude firma Janssen.

Registrační listy zdravotních výkonů, které vytvořila dr. S. Papežová, členové výboru PS schválili.

Výbor PS zápis a jeho zhodnocení schválil.

2. Doc. Anders, dr. Hollý a Ing. Viereckl informovali o aktuálním stavu reformy psychiatrické péče (RPP). Gestorem RPP na Ministerstvu zdravotnictví (MZ) bude náměstek dr. Prymula, jeho poradcem bude dr. Duškov. Na MZ byl již spuštěn projekt vytvoření CDZ, do konce roku by mělo být schváleno prvních pět CDZ. Projektový tým vede dr. Pfeiffer, má 6 členů.

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo výzvu č. 71, v jejímž rámci je na podporu psychiatrie určeno 190 milionů Kč, a to pro nelůžkové formy péče, nutná je 5% spoluúčast.

Další výzvu by mělo MZ zveřejnit v květnu 2017, i ona se bude týkat nelůžkových psychiatrických zařízení.

Na MZ vznikl tým pro realizaci projektu Deinstitucionalizace pod vedením ing. Lidinské, který má 5 členů. Na každém krajském úřadě by měl být během roku 2017 zaměstnán regionální koordinátor reformy psychiatrické péče. Také v každé psychiatrické nemocnici (PN) by měl být zaměstnán jeden pracovník, který bude placen z rozpočtu projektu Deinstitucionalizace a který bude mít na starosti vytvoření transformačního plánu příslušné PN.

3. Doc. Anders seznámil výbor PS s návrhem na personální obsazení Odborné rady RPP, kterých je 19, jsou v ní zástupci všech skupin, které se podílejí na nebo kterých se týká RPP. Výbor PS po diskusi návrh doc. Anderse schválil. Po schválení ministrem zdravotnictví bude složení Odborné rady uveřejněno na webových stránkách PS.

4. Dr. Hollý a doc. Anders seznámili výbor PS s výsledky schůzky s ředitelem ÚZIS doc. Duškem, který plánuje vytvoření "Datové a analytické základny systému péče o duševní zdraví v ČR". V jejím rámci by měla vzniknout mapa infrastruktury a dostupnosti psychiatrické zdravotní péče - portál poskytovatelů a zdravotnických zařízení pro odborníky a pro pacienty; dále informační základna pro psychiatrickou péči poskytovanou multidisciplinárními týmy, obsahující údaje o CDZ a o rozšířených psychiatrických ambulancích; a  konečně Národní informační systém pro psychiatrii, který by měl obsahovat údaje o jednotlivých pacientech a jejich návštěvách jak u praktických lékařů (PL), tak v psychiatrických ambulancích a lůžkových psychiatrických zařízeních. V první fázi by se tyto údaje týkaly duševního zdraví dětí, duševního zdraví seniorů, pacientů se závažnými psychózami a se závažnými depresemi.

Konkrétní dotazníky ještě nejsou vytvořeny, měli by je vyplňovat jak ambulantní psychiatři, tak praktičtí lékaři.

Získané údaje by měly pomoci jak při plánování dalšího rozvoje psychiatrické péče, tak při jednání se zdravotními pojišťovnami ohledně úhrad nákladů na léčbu. Také by bylo možné zjistit, kolik pacientů s psychiatrickou diagnózou je pouze v péči PL, jaká jsou rizika somatických nemocní u duševně nemocných (např. diabetes, kardiovaskulární nemoci) a další údaje. Celý projekt je dosud ve fázi přípravy, měl by být schválen do konce roku 2017.

5. Výbor PS schválil návrh doc. Anderse, aby byla uspořádána dvě setkání krajských zástupců Psychiatrické společnosti, na kterých by byli seznámeni s  cíli reformy psychiatrické péče, aby mohli její realizaci ve svých regionech prosazovat. První z nich se bude konat v době kongresu "Doporučené postupy psychiatrické péče" v listopadu 2017 v Českých Budějovicích.

6. Výbor PS ocenil práci dr. S. Papežové na přípravě Registračních listů zdravotnických výkonů, které budou schvalovány na MZ 27. 4. 2017, a přiznal jí finanční odměnu ve výši 10 000 Kč.

7. Prof. Raboch informoval výbor PS o vypsání Kuffnerovy ceny na rok 2017, informace budou zveřejněny na webu a ve Zpravodaji PS. Členy rady Kuffnerovy ceny budou prof Raboch, dr. Hollý a doc. Hort. Vyhlášení vítěze a předání ceny proběhne na kongresu v Českých Budějovicích.

8. Výbor PS schválil finanční podporu ve výši 10 000 Kč pro dva aktivní účastníky regionální konference CINP (Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum), která se bude konat v Praze v červenci 2017 na téma "Léčba rezistentní deprese".

9. Výbor PS vzal na vědomí informaci prof. Rabocha o tiskové konferenci, která proběhne 6. 4. 2017 v Lékařském domě u příležitosti Světového dne zdraví WHO, vystoupí zde on a doc. Anders.

10. Výbor PS vzal na vědomí informaci o setkání k reformě psychiatrické péče "Mysli na duši" dne 11. 4. 2017, které organizuje MZ a na kterém vystoupí ministr zdravotnictví Ing. Ludvík a vysloví reformě psychiatrické péče svou podporu. Setkání se zúčastní i ministryně práce a sociálních věcí Mgr. M. Marksová.

11. Výbor PS prodiskutoval návrh MZ na novelizaci metodického pokynu o  používání omezovačích prostředků ve zdravotnictví a s drobnými úpravami jeho znění schválil. Stanovisko výboru PS bude na MZ tlumočit dr. S. Papežová.

12. Dr. Hollý informoval výbor PS o přípravě světového kongresu dětské a  dorostové psychiatrie IACAPAP v létě 2018 v Praze. Informace o kongresu jsou k  dispozici na webových stránkách PS.

13. Doc. Anders upozornil výbor PS, že nejpozději v květnu 2017 musejí začít pracovat jednotlivé odborné skupiny, které připraví návrhy textů Doporučených postupů psychiatrické péče. Seznam okruhů, kterých se budou doporučené postupy týkat, pošle členům výboru PS k připomínkám.

14. Paní Knesplová, sekretářka PS, informovala výbor PS o probíhajících volbách do výborů jednotlivých sekcí. Probíhá volba do výboru sekce soudní psychiatrie a do výboru sekce mladých psychiatrů. Připravují se volby do výboru sekce pro hypnózu a sekce biologické psychiatrie.

Výbor PS schválil žádost sekce biologické psychiatrie i sekce pro hypnózu o  konání voleb.

15. Výbor PS schválil objednávku krabiček, ve kterých budou předávány Heverochovy medaile.

16. Výbor PS schválil návrh doc. Anderse, aby byla zrušena odborná schůze PS dne 1. 11. 2017, protože v tomto termínu se bude konat konference Doporučené postupy psychiatrické péče v Českých Budějovicích.

17. Paní Knesplová, sekretářka PS, informovala výbor PS, že PS získala všechny vydané sborníky ze Sjezdů PS ve Špindlerově Mlýně a tyto jsou již vyvěšeny na internetových stránkách PS.

18. Výbor PS schválil přihlášky nových členů PS: MUDr. Mgr. Josef Pařenica, PA Jihlava; MUDr. Marie Komendová PN Jihlava; MUDr. Filip Kapras, PN Horní Beřkovice; MUDr. Ondřej Rotter, PN Horní Beřkovice; Ing. Markéta Dohnalová, Práh Jižní Morava, Brno; PhDr. Olga Hinková, Psychocentrum Jihlava; PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D., Praha.

19. Odborné schůzi PS ČLS JEP dne 3. 5. 2017 bude předsedat prof. Hana Papežová.

Zapsali paní Knesplová a dr. Možný.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2017;113(3): 140 -141

Zpět