Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 3. května 2017


1. Doc. Anders prošel zápis z minulého jednání výboru PS. Vyšla brožurka "Malý průvodce reformou psychiatrické péče", která je k dispozici i na webových stránkách PS. Na MZ proběhlo jednání skupiny pro schvalování registračních listů zdravotnických výkonů, PS zde zastupovala dr. S. Papežová, závěry z  jednání nejsou zatím k dispozici.

Výbor PS zápis schválil.

2. Výbor PS probral postup Reformy psychiatrické péče. Během dubna 2017 proběhly dvě odborné akce, na kterých se mluvilo o reformě psychiatrie. Jednak proběhlo setkání WHO na téma deprese 6. 4. 2017 v Lékařském domě v Praze, jednak se konal kulatý stůl "Mysli na duši" 11. 4. 2017 na Ministerstvu zdravotnictví, kde jak ministr zdravotnictví Ludvík, tak ministryně práce a  sociálních věcí Marksová vyjádřili podporu reformě péče o duševně nemocné.

Na Ministerstvu zdravotnictví pokračuje projekt Deinstitucionalizace, jsou přijímáni další pracovníci. Na každém krajském úřadě by měl být pracovník zajišťující naplnění cílů reformy péče o duševně nemocné v příslušném kraji.

Byla schválena Odborná rada RPP jako poradní orgán ministra zdravotnictví.

3. Doc. Anders informoval výbor PS o svém jednání s ředitelem ÚZIS dr. Duškem, který plánuje vytvoření informačních registrů pacientů s některými typy duševních nemocí podle návrhu PS.

4. Dr. Hollý informoval výbor PS, že Ministerstvo pro místní rozvoj vydá v  polovině června 2017 další výzvu IROP, která bude určena pro nelůžková zdravotnická zařízení, finanční prostředky bude možné využít na vytvoření rozšířených psychiatrických ambulancí, mobilních týmů a Center duševního zdraví.

5. Výbor PS na základě informací od prof. Praška a dr. Rektora schválil kritéria schvalování psychoterapeutických výcvikových programů, která vznikla na základě jednání Psychiatrické společnosti, Psychoterapeutické společnosti a  Asociace klinických psychologů. Budou uveřejněna na webových stránkách www.psychoterapeuti.cz

6. Výbor PS přijal nabídku ČNPS na uspořádání jednoho ze sympozií na konferenci v Jeseníku v lednu 2018 na téma "Antidepresiva". Z výboru vystoupí doc. Anders a prof. Praško, další účastníci budou osloveni.

7. Na konferenci Dostálovy dny urgentní medicíny, která se bude konat 10. a  11. 10. 2017 v Praze, vystoupí doc. Anders a doc. Doubek s přednáškami na téma duševně nemocný pacient v přednemocniční urgentní péči.

8. Doc. Anders informoval výbor PS o jednání se společností C-IN, která organizačně zajišťuje konání světového kongresu dětské a dorostové psychiatrie IACAPAP v Praze v červenci 2018. Výbor PS jednání doc. Anderse schválil.

9. Výbor PS diskutoval přípravu konference Léčba v psychiatrii, která se uskuteční 2. - 4. 11. 2017 v Českých Budějovicích, její program a výši účastnických poplatků. Pověřil dr. S. Papežovou, aby vypracovala návrh na výši účastnických poplatků, který výbor schválí na svém příštím jednání. Poté budou uveřejněny na webových stránkách.

10. Prof H. Papežová informovala výbor o přípravě 11. mezinárodní konference o  poruchách příjmu potravy a obezitě (ICED), která se uskuteční ve dnech 9. a  10. 6. 2017 v Praze.

11. Sekretářka PS paní Knesplová informovala výbor PS, že proběhly volby do výboru Sekce soudní psychiatrie, zvoleni byli doc. Žukov, dr. Harsa a dr. Kertészová. Dále proběhly volby do výboru Sekce mladých psychiatrů, zvoleni byli dr. Trančík, dr. Trdlová a dr. Mareš. Probíhají volby do výboru sekce hypnózy a biologické psychiatrie.

12. Doc. Anders informoval výbor PS, že SÚKL schválil registraci nového depotního antipsychotika Trevista, které se bude aplikovat 1krát za 3 měsíce. Bude dostupná od 1. 6. 2017.

13. Výbor PS pověřil dr. S. Papežovou, aby odpověděla na dotaz Ministerstva zdravotnictví, že "syndrom zavrženého rodiče" není uznávaná lékařská diagnóza a není uveden v MKN, je to však pojem, který lze použít ve znaleckém posudku, pokud to znalec dokáže zdůvodnit.

14. Výbor PS pověřil dr. Možného, aby odpověděl na žádost advokátní kanceláře JUDr. Herouta o stanovisko ohledně metod, které nabízí Mgr. Petra Yamuna Wolf svým klientkám, v tom smyslu, že se výbor PS ztotožňuje se stanoviskem Asociace klinických psychologů a Českomoravské psychologické společnosti, totiž že se nejedná o psychoterapii a nejde o metody, které jsou odbornou společností uznávány jako terapeutické.

15. Dr. Hollý informoval výbor PS, že mu JUDr. Policar z MZ sdělil, že zákaz prodeje tabákových výrobků a zákaz kouření v prostorách zdravotnických zařízení, které jsou součástí tzv. "protikuřáckého zákona", platí i pro psychiatrické nemocnice a nelze očekávat, že by MZ v dohledné době usilovalo o  novelizaci tohoto zákona. Na stránkách MZ je uveřejněno stanovisko, že ve vnějších prostorách areálů nemocnic je kouření povoleno, zatímco prodej tabákových výrobků je zde zakázán.

16. Dr. Rektor informoval výbor PS, že Ministerstvo práce a sociálních věcí nabízí místo ve skupině pro sociální bydlení zástupci Psychiatrické společnosti. Výbor PS pověřil dr. Pěče, aby navrhl zástupce PS v této komisi.

17. Prof. H. Papežová informovala výbor PS o jednání skupiny pro postgraduální vzdělávání v psychiatrii, která vypracovala návrh, aby v základním kmeni bylo nahrazeno vzdělávání na chirurgii a ARO vzděláváním na neurologii, protože je pro psychiatry prospěšnější. Po dokončení základního kmene po 30 měsících by měl uchazeč skládat zkoušky u tříčlenné komise, ve které by byl školitel, zástupce Lékařské komory a zástupce vzdělávacího zařízení. Návrh byl zaslán na MZ k dalšímu projednání.

18. Dr. Vaněk informoval výbor PS, že na základě pověření prostudoval návrh vyhlášky o držení střelných zbraní a ztotožnil se s připomínkou, že lidé s  dissociální poruchou osobnosti by nesměli mít možnost stát se držiteli zbraní. Také poslal na MZ připomínky k vyhlášce ohledně způsobilosti k výkonu povolání policisty, vojáka z povolání a hasiče.

19. Výbor PS schválil přihlášky nových členů PS: MUDr. Taťána Suchánková Kočí, ON Kladno; MUDr. Petr Mistoler, Psychiatrie Mladá Boleslav, s.r.o.; MUDr. Jana Balvínová, PK FN Plzeň; MUDr. Aneta Müllerová, PK FN Plzeň; MUDr. Anna Dragonová, PN Praha Bohnice; Prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D., PK FN Olomouc.

20. Odborné schůzi PS ČLS JEP 7. 6. 2017 bude předsedat dr. Možný.

Zapsali paní Knesplová a dr. Možný.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2017;113(3): 141 -142

Zpět