Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 1. února 2017


1. Výbor PS prošel zápis z minulého jednání. Schválil návrh, aby byli členové PS vždy před volbami do některé ze sekcí PS informováni o možnosti vstoupení do této do sekce, pokud v ní chtějí být členy a chtějí volit či být zvoleni do výboru sekce. Pokud se bude některý člen PS chtít stát členem některé sekce, oznámí to jednak sekretářce PS paní Knesplové (sekretariat@psychiatrie.cz), jednak předsedovi příslušné sekce.

2. Dr. Papežová informovala výbor PS o jednání s představiteli pedopsychiatrické sekce PS ohledně jejich zapojení do Strategie reformy psychiatrické péče (SRPP).

3. Výbor PS pověřil předsedu doc. Anderse, aby domluvil s představiteli Společnosti pro návykové nemoci schůzku s cílem jednání o spolupráci v rámci SRPP.

4. Výbor PS pověřil předsedu doc. Anderse, aby nabídl představitelům Rady revizních lékařů uspořádání školení o vedení dokumentace v psychiatrické ambulanci.

5. Ing. Viereckl z firmy FM Solutions informoval výbor PS o výsledcích jednání na Ministerstvu zdravotnictví ohledně SRPP. Byly schváleny projekty "Deinstitucionalizace", "Destigmatizace" a "Multidisciplinární spolupráce". V  rámci projektu "Deinstitucionalizace" bude v nejbližší době uveřejněna výzva k  projektu 5 Center duševního zdraví. Bude vytvořena Odborná rada, jejímiž členy budou za PS doc. Anders, dr. Hollý a prof. Höschl. Dalšími členy Odborné rady budou odborníci z různých oblastí péče o duševně nemocné a souvisejících oborů, pracovníci Ministerstva zdravotnictví, zdravotních odborů krajských úřadů, zdravotních pojišťoven a také odborníci ze zahraničí. Další finanční prostředky v rámci SRPP bude možné využít na uspořádání mezinárodních a  národních odborných konferencí, tvorbu Standardů psychiatrické péče, Standardů kvality psychiatrické péče, na tvorbu plánů transformace psychiatrických nemocnic a další projekty. Informace o průběhu SRPP a plánech na další období budou umístěny na intranet PS, který bude přístupný pro členy PS.

6. Výbor PS projednal text "Metodika časných intervencí v multidisciplinárních terénních týmech", vytvořený kolektivem autorů pod vedením Mgr. P. Říčana, a  vyslovil s ním souhlas s výhradou k definici pojmu "pacient", který podle autorů implikuje "nedobrovolnou hospitalizaci, mocenský aspekt pomáhajícího a  péči s řečí pouze o medikaci", což výbor považuje za stigmatizující pro uživatele psychiatrické péče jak v ambulantní péči, tak za hospitalizace.

7. Výbor PS schválil pro smírčí jednání mezi Psychiatrickou léčebnou Šternberk a Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou jako svého zástupce prof. Praška.

8. Dr. Hollý informoval výbor PS o konferenci "Vliv prostředí na péči o  duševně nemocné", která se uskutečnila v PN Praha Bohnice 26. 1. 2017, a  slíbil, že pokud s tím budou přednášející souhlasit, budou jejich prezentace umístěny na internetové stránky PS.

9. Výbor PS diskutoval problematiku vytvoření nových vodítek psychiatrické péče, která by měla být představena a prodiskutována na konferenci "Postupy psychiatrické péče" v Českých Budějovicích v listopadu 2017. Mohlo by se jednat například o vodítka užívání LAI antipsychotik, vodítka o vedlejších účincích psychofarmak a jejich interakcích a další. Nově vytvořená vodítka by měla být dostupná nejen v tištěné, ale i v elektronické podobě.

10. Doc. Anders seznámil výbor PS s dopisem od Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), obsahujícím seznam podmínek, které musejí být splněny, aby byli členové AIFP ochotni sponzorsky podpořit určitou odbornou konferenci. Při plánování příštího sjezdu PS bude nutno těmto podmínkám vyhovět a vzít je v úvahu při volbě místa jeho konání. Doc. Anders při dalším jednání s AIFP zjistí, zda hotel Harmony ve Špindlerově Mlýně uvedené podmínky splňuje.

11. Dr. Rektor a dr. Hollý informovali výbor PS o jednání s představiteli České asociace psychoterapeutů (ČAP), kteří projevili zájem o spolupráci s PS. Výbor PS poté diskutoval o odpovědnosti psychoterapeuta za poskytovanou péči a  jeho kvalifikaci, o tom, zda je za psychoterapii možné považovat pouze tu, která je poskytována v rámci zdravotnictví, nebo i tu, která je poskytována v soukromých ambulancích, školách, poradnách, vězeních a jinde. Také diskutoval o podmínkách výběru účastníků akreditovaných psychoterapeutických výcviků a většinově se shodl, že by měly být přístupné nejen pro lékaře a psychology, ale i pro zdravotní sestry, sociální pracovníky, případně i pro speciální pedagogy. Psychoterapeutů je v současné době nedostatek, a proto výbor PS podporuje širší dostupnost jak vzdělání v  psychoterapii, tak i jejího poskytování.

12. Dr. Rektor seznámil výbor PS s novým designem Zpravodaje PS, který výbor PS s některými připomínkami schválil. Výbor PS pověřil sekretářku PS paní Knesplovou, aby se obrátila na ty členy PS, kterým je Zpravodaj posílán poštou, a požádala je o možnost zasílat jej elektronicky, protože by to výrazně snížilo náklady na jeho rozesílání.

13. Prof. Raboch informoval výbor PS o tom, že dne 22. 2. 2017 proběhne na předsednictvu ČLS JEP tisková konference o psychosomatice, zajišťovaná prim. MUDr. Chválou. Jako zástupce PS se jí zúčastní prof. H. Papežová. Dne 6.4. 2017 v 10 hodin se uskuteční tisková konference týkající se Světového dne zdraví, zúčastní se jí předseda ČLS prof Svačina, vedoucí kanceláře WHO ČR dr. Šteflová, předseda PS doc. Anders a prof. Raboch.

14. Výbor PS pověřil předsedu doc. Anderse, aby napsal žádost o prodloužení smlouvy s WHO ČR na využití finančních prostředků, které nebyly využity v roce 2016.

15. Výbor PS schválil návrh předsedy doc. Anderse, aby byly zbylé výtisky Doporučených postupů psychiatrické péče IV nabídnuty kprodeji členům PS za 500 Kč na příštích odborných schůzích Purkyňovy společnosti.

16. Výbor PS schválil finanční odměnu pro sekretářku PS paní Knesplovou.

17. Dr. S. Papežová informovala výbor PS o jednání s ředitelkou Sekce zdravotního pojištění MZ Ing. Rögnerovou ohledně procesu nastavení úhradových mechanismů v souvislosti s Reformou psychiatrické péče. PS navrhla zařadit do Seznamu zdravotních výkonů nové výkony pro terénní sestry, konzultaci psychiatra v přirozeném prostředí a další. Pracovní skupina, která připravuje registrační listy pro zdravotnické výkony, by měla pokračovat ve své práci a  probrat připomínky ze strany zdravotních pojišťoven, aby byly nově navrhované výkony v roce 2017 přijaty.

V roce 2016 se podařilo v úhradové vyhlášce prosadit ordinaci depotních antipsychotik bez regulací a poskytování ochranné léčby bez regulací.

Další jednání by se mělo zaměřit na bonifikaci za péči o těžce duševně nemocné a navýšení platby za psychoterapii pro psychiatry tak, aby bylo shodné s  psychology. Také je třeba hledat řešení v oblasti úhrad za akutní lůžkovou psychiatrickou péči, pro které je současné hrazení formou DRG zcela nevyhovující.

18. Výbor PS schválil přijetí těchto nových členů PS: PhDr. David Unger, PN Kroměříž; MUDr. Alexandra Čechová, PN Praha Bohnice; MUDr. Katarína Molčanová, PN Praha Bohnice; MUDr. Kristýna Mixová, PN Praha Bohnice; MUDr. Věra Gabrielová, Psychoterapie Praha 5; MUDr. Jana Pimerová, PL Šternberk; MUDr. Michaela Zapletalová, PA Chomutov; MUDr. Eva Filipová, PN Jihlava; MUDr. Gabriela Šilhartová, DPN Louny; MUDr. Alice Valáškova, DPN Louny; MUDr. Fabienne Kosová, DPN Louny, a MUDr. Iveta Oubrechtová, DPN Louny.

19. Příští odborné schůzi Purkyňovy společnosti dne 1. 3. 2017 bude předsedat prof MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

Zapsali paní Knesplová a MUDr. Možný.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2017;113(2): 94 -95

Zpět