Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 1. března 2017


1. Výbor PS prošel zápis z minulého jednání. Předseda PS doc. Anders informoval výbor PS, že jednání s revizními lékaři ani schůzka s představiteli společnosti pro návykové nemoci dosud neproběhly, bude se je snažit domluvit v  blízké době.

Spolu s dr. Hollým jednali na Ministerstvu zdravotnictví (MZ) ohledně přípravy metodiky provozu CDZ a o statutu Odborné rady implementace reformy psychiatrické péče.

Text "Metodika časných intervencí v multidisciplinárních terénních týmech" byl po zapracování připomínek z minulého jednání výboru PS schválen a bude vytištěn pro potřeby pracovníků CDZ.

Nový design Zpravodaje PS již je hotov a je na webových stránkách PS.

2. Prof. H. Papežová informovala o tiskové konferenci o psychosomatice, která proběhla v Lékařském domě a jíž se zúčastnili MUDr. Chvála, PhDr. Trapková, doc. MUDr. Šimek a za praktické lékaře MUDr. Ročnová. Účastníci se shodli, že hlavní překážkou pro rozšíření psychosomatického přístupu v běžném nemocničním provozu je nedostatek času lékařů na pacienty a nedostatek specializovaných odborníků.

3. Sekretářka PS paní Knesplová sdělila, že březnový zpravodaj PS poslala poštou již jen 70 členům PS, kteří nemají e-mailovou adresu, což je o 160 méně než v lednu 2017, takže náklady na posílání Zpravodaje PS poštou se snížily více než o polovinu.

4. Výbor PS pověřil prof. Rabocha, aby vystoupil na tiskové konferenci v rámci Světového dne zdraví, pořádané WHO.

5. Výbor PS schválil prodej publikací Doporučené postupy psychiatrické péče a  Chronobiologie na stánku PS v době konání odborné schůze PS první středu v  měsíci za sníženou cenu 500 Kč.

6. Výbor PS prodiskutoval dosavadní průběh Reformy psychiatrické péče a  vyslechl informace doc. Anderse a ing. Viereckla o jednání na MZ. Pracovní skupina se schází na MZ každé pondělí odpoledne.

Projekt "Deinstitucionalizace" bude zahájen od 15. 3. 2017 a na MZ již probíhá proces výběrových řízení k obsazení míst nezbytných k jeho realizaci.

7. Výbor PS diskutoval návrh textu informační brožury "Průvodce reformou psychiatrické péče", určené pro úředníky MZ, krajských úřadů, zdravotních pojišťoven a dalších osob účastnících se na prosazování reformy.

Členové výboru PS měli k textu kritické připomínky a výbor PS pověřil dr. Možného, aby vypracoval upravený text této brožury a do týdne jej poslal členům výboru PS ke schválení. Až poté bude brožura vytištěna a distribuována.

8. Výbor PS podpořil podnět ing. Rögnerové z MZ, vyslovený na jednání s dr. S. Papežovou, aby byl podán návrh na změnu Nařízení vlády o časové a místní dostupnosti lékařské péče v tom smyslu, že dostupnost ambulantní psychiatrické péče by byla zkrácena ze současných 60 minut na 30 minut a dostupnost lůžkové psychiatrické péče ze současných 120 minut na 60 minut, protože zdravotní pojišťovny v současné době odmítají rozšiřovat síť psychiatrických pracovišť s  odvoláním na to, že současná síť odpovídá požadavkům platného nařízení vlády.

9. Výbor PS prodiskutoval návrh statutu Odborné rady implementace reformy psychiatrické péče a pověřil předsedu PS doc. Anderse, aby návrh doplnil a  upřesnil a poslal jej členům výboru PS k vyjádření.

10. Dr. S. Papežová informovala o jednání s představiteli sekce pedopsychiatrů, kteří v rámci reformy připravují návrh na vytvoření mobilních pedopsychiatrických týmů, návrh na ustanovení funkce krajských koordinátorů pedopsychiatrické péče a standard akutní lůžkové pedopsychiatrické péče.

11. Dr. S. Papežová informovala o přípravě registračních listů nových zdravotních výkonů, souvisejících s přípravou Reformy psychiatrické péče. Tyto návrhy budou po jejich dokončení rozeslány členům výboru PS k připomínkám.

12. Výbor PS schválil text manuálu pro ambulantní specialisty "Vykazování a  vyúčtování ZULP" a jeho umístění na webové stránky PS.

13. Sekretářka PS paní Knesplová informovala o volbách do sekcí PS, které proběhly na podzim 2016. Výbor PS schválil návrh textu, který popisuje, jak mají předsedové jednotlivých sekcí při volbách do výborů sekcí postupovat. Návrh byl umístěn na webových stránkách PS.

14. Výbor PS schválil žádost představitelů sekcí Mladých psychiatrů, Biologické psychiatrie a Sekce soudní psychiatrie o uspořádání voleb do výborů těchto sekcí.

15. Informace o vypsání ceny Purkyňovy nadace pro autory odborných článků do 35 let byla umístěna na webové stránky PS a předána předsedovi sekce Mladých psychiatrů dr. Albrechtovi.

16. Výbor PS schválil úvodníky do časopisu Česká a slovenská psychiatrie v  roce 2017. V dubnu bude mít úvodník prof. H. Papežová, další úvodníky bud mít prof. Čéšková, prof. Mohr, prof. Praško a dr. Kitzlerová.

17. Prof. Praško informoval o plánovaném průběhu psychiatrických atestací na jednotlivých lékařských fakultách v roce 2017. Jeden ze dvou zástupců za ČLK se vzdal funkce, proto požádá vedení ČLK, aby jmenovalo jeho nástupce.

Vzdělávací kurzy v rámci předatestační přípravy se podle současného nařízení MZ musejí konat, i když se přihlásí třeba jen jeden zástupce, což je finančně nevýhodné. Aby nebyl vzdělávací kurs finančně ztrátový, musí se jej zúčastnit aspoň 8 jedinců.

18. Prof. H. Papežová informovala o jednání komise WHO proti násilí na ženách, která vydala manuál pro zdravotnický personál, jak jednat s ženou, která přichází po traumatickém zážitku násilí. Manuál bude umístěn na webových stránkách PS a tato tematika bude zařazena do pregraduálního a postgraduálního vzdělávání pro lékaře, sestry a sociální pracovnice.

19. Doc. Anders informoval, že byla zahájena revize indikačních kritérií generických antipsychotik skupiny MARTA. Výbor PS schválil doporučení, aby byla indikována stejně jako originální přípravky a aby byla zrušena jejich preskripční omezení.

20. Výbor PS projednal návrh novely vyhlášky MZ o materiálním, technickém a  personálním vybavení proti-alkoholních záchytných stanic, které by se staly zdravotnickými zařízeními, a schválil připomínky, které zformuloval dr. Tuček, jenž upozornil, že v současné není definováno, kdo indikuje pobyt na PZS a  jaká jsou kritéria umístění. Přitom jde o nedobrovolnou hospitalizaci za použití omezovačích prostředků, i když trvá kratší dobu než 24 hodin.

21. Výbor PS schválil přihlášky nových členů: PhDr. Markéta Brunová Meluzínová, PN Kroměříž; MUDr. Vanda Kövérová, PN Opava; PhDr. Ivana Křížová, PN Praha-Bohnice; MUDr. Markéta Kubánková, PN Horní Beřkovice; MUDr. Adéla Kudrnová, DPN Opařany; MUDr. Lenka Novotná, PN Havlíčkův Brod; MUDr. Viera Puškárová, PN Havlíčkův Brod, a MUDr. Lenka Trdlová, PN Praha-Bohnice.

22. Příští odborná schůze PS ČSL JEP se bude konat 5. 4. 2017 od 10.00 h a  bude ji řídit dr. Možný.

Zapsali paní Knesplová a MUDr. Možný.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2017;113(2): 95 -96

Zpět