Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

kongresy, konference, kursy

ZPRÁVA Z XXXIV. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE


Tábor, 24. - 26. 11. 2016
- Společně na cestě změn...
- Péče o duševní zdraví v Jihočeském kraji

Konference sociální psychiatrie mají dlouholetou tradici sahající až do roku 1973. Na tuto dlouhodobou kontinuitu navázal ve dnech 24. - 26. listopadu 2016 již její 34. ročník. Konference se konala poblíž starobylého jádra města Tábor v místě zrekonstruovaného historického pivovaru v Hotelu Dvořák.

Česká a slovenská psychiatrie

Hlavní téma konference "Společně na cestě změn..." však již mířilo do současnosti a budoucnosti. Naším záměrem bylo přidat k současné diskusi o  reformě psychiatrické péče, která se zabývá spíše jednotlivými segmenty či "pilíři" péče, podrobnou rozpravu o spolupráci a propojení jednotlivých článků služeb do funkčního celku. Jako vstup do tohoto tématu posloužily úvodní přednášky zástupců pořadatele a spolupořadatelů konference - sekce sociální psychiatrie PS ČLS JEP (O. Pěč), Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví (R Říčan), spolku Kolumbus (J. Jaroš) a Asociace komunitních služeb (A. Lang). Jako hlavní přednášku na uvedené téma si účastníci konference vyslechli zahraničního hosta profesora Nicka Bourase, kterého lze považovat za nestora transformace psychiatrické péče ve Velké Británii a který stál na počátku deinstitucionalizace; profesor Bouras přinesl reflexi ze své celoživotní praxe a výzkumu systémů péče o duševní zdraví. V následujícím plenárním bloku po kritice současných podmínek v poskytování péče v psychiatrických nemocnicích, vyplývajících ze zjištění Veřejného ochránce práv (R. Zdražilová), se mohli posluchači optimističtěji přeladit na aktuální dění a nejbližší plány v domácí reformě psychiatrické péče (M. Hollý M. Viereckl, J. Pfeiffer). Navazující přednášky vždy pojednávaly o propojení a systému péče z hlediska zkušenosti určitého jejího segmentu - psychiatrické ambulance (J. Rektor), psychiatrických lůžkových oddělení (T. Kašpárek) nebo center duševního zdraví (M. Pastucha). Na plenární přednášky navazovaly diskuse a kratší příspěvky v  tematických sekcích v menších sálech. Probíral se vznik a formování prvních komunitních zdravotně-sociálních týmů či CDZ a tvorba lokálních sítí spolupráce mezi těmito týmy a dalšími službami v regionech.

S tématem propojení služeb souvisí i zapojování různých profesí a uživatelů péče do reformy a to přináší s sebou i různé pohledy na péči o duševní zdraví. Tyto často odlišné pohledy různých profesionálů a uživatelů byly probírány a  diskutovány v dalších tematických sekcích.

Česká a slovenská psychiatrie

Konference sociální psychiatrie tradičně přinášejí novinky v rehabilitačních postupech u lidí s duševním onemocněním, a proto téma efektivních procesů v  rehabilitaci a case managementu nechybělo ani v tomto ročníku konference. Plenární přednášky pojednaly o konceptu zotavení (Z. Foitová) a  peer-konzultantů (P. Říčan a kol.) a v tematických sekcích či workshopech se probíraly další moderní postupy - podporované zaměstnání formou přístupu Individual Placement and Support, kognitivní rehabilitace, wellcoming, R-ITAREPS, zjišťování účinných faktorů v rehabilitaci, podporované rozhodování, destigmatizační program Stopstigma. Samostatný blok byl věnován propojení psychoterapie a rehabilitace u závažně duševně nemocných.

Česká a slovenská psychiatrie Česká a slovenská psychiatrie

Konference sociální psychiatrie již od roku 1998 střídají místa svého konání proto, aby bylo možno podpořit konkrétní region v péči o duševně nemocné. Podporovaným regionem byl tentokráte Jihočeský kraj. Účastníci konference se mohli dozvědět zajímavosti o vztahu Táborská k duševnímu zdraví (J. Mácha), seznámit se s Koncepcí péče o duševní zdraví v Jihočeském kraji (J. Tuček) a podrobněji diskutovat problematiku regionu v tematické sekci. Pro zájemce také místní komunitní služby Fokusu Tábor připravily prohlídku svých prostor.

Ke konferenci kromě přednášek a diskusí také patří večerní neformální setkání kolegyň a kolegů, které s tradičním humorem doplnil Cirkus Paciento a Módní přehlídka Fokusu České Budějovice.

Co se konferenční statistiky týká, zaznělo celkem 42 přednášek, zorganizovala se 3 diskusní fóra a 3 workshopy, bylo prezentováno 5 posterů. Konference se zúčastnilo 312 účastníků z řad lékařů, zdravotních sester a sociálních pracovníků.

S potěšením přivítáme další kolegyně a kolegy na příštím, 35. ročníku konference na podzim 2018.

MUDr. Ondřej Peč, Ph.D.
za sekci sociální psychiatrie


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2017;113(2): 97 -98

Zpět