Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

recenze

PSYCHOFARMAKOLÓGIA

Pečeňák J, Kořínková V et al.


Bratislava: Wolters Kluwer 2016; 672 str.

Česká a slovenská psychiatrie

V nakladatelství Wolters Kluwer koncem roku 2016 vyšlo první vydání odborné publikace "Psychofarmakológia" autorů Pečeňáka, Kořínkové a kol, převážně z  akademických pracovišť v Bratislavě. Kniha má 672 stran textu. První kapitola se týká historie psychofarmakologie, opomenuti zde nejsou ani významní odborníci z Československa. Poté je uvedena klasifikace psychofarmak jak ATC, tak nový pokus o klasifikaci na základě poznatků neurověd. Dále se čtenář může seznámit s problematikou zkoušení nových léků v předklinické i klinické fázi. Následující kapitoly se týkají předepisování a spotřeby psychofarmak včetně moderních trendů, bezpečnosti a hlášení nežádoucích účinků, základů neurofyziologie mozku ve vztahu k mechanismu účinku psychofarmak a základů farmakokinetiky a farmakodynamiky Poté jsou podrobně rozpracovány jednotlivé skupiny psychofarmak - antidepresiva, anxiolytika, hypnotika, antimanika, stabilizátory nálady, antipsychotika, antiparkinsonika, kognitiva a další neuroprotektiva, stimulancia a antiadiktiva. Je podána jak všeobecná charakteristika každé lékové skupiny, tak konkrétní údaje o jednotlivých lécích. Následují údaje o léčbě psychofarmaky u dětí a v dospívání, v  těhotenství a laktaci a u geriatrických nemocných. Zmíněna je rovněž oblast sexuologické farmakoterapie a rostlinných léčiv. Na závěr je čtenář informován o současných směrech ve vývoji psychofarmak s ohledem na jednotlivé patofyziologické mechanismy v mozku a hlavní duševní poruchy. Poté jsou popsány animální modely hlavních duševních poruch a uveden přehled registrovaných léčiv. Uvedená publikace vyniká zejména šíří svého pojetí, na problematiku pohlíží komplexně v patofyziologických i klinických souvislostech. Zachycuje nejen aktuální problematiku, ale také otázky výzkumu a budoucího vývoje psychofarmakoterapie. Je vhodným doplňkem odborné knihovny psychiatra, neurologa, ale i dalších lékařů, zabývajících se činností lidského mozku.

prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2017;113(2): 100

Zpět