Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 1. června 2016


1. Výbor PS projednal aktuální stav přípravy Strategie reformy psychiatrické péče (SRPP). Jednotlivé pracovní skupiny se podruhé sešly na MZ, jejich jednání však nebyla v některých případech dobře připravena, což je způsobeno tím, že tým pro implementaci SRPP na MZ se zmenšil na dvě osoby. Výbor PS konstatoval, že v této situaci je nezbytná větší angažovanost ze strany Psychiatrické společnosti, protože jinak hrozí, že se uskutečňování SRPP opozdí. Například zdravotní pojišťovny čekají s dalším jednáním o úhradách za psychiatrickou péči na podepsání Memoranda o rozvoji poskytování psychiatrické péče, k čemuž by mělo dojít v průběhu června 2016.

2. Výbor PS si vyslechl nabídku ing. Viereckla z firmy FM solutions, který má zkušenosti se spoluprací jak s MPSV, tak s MZ, s VZP a krajskými samosprávami, že poskytne Psychiatrické společnosti podporu při prosazování SRPP, jednak přípravou potřebných podkladů, jednak propagací SRPP ve sdělovacích prostředcích a komunikací se státními orgány, studenty medicíny i lékaři ostatních oborů. Je schopen do září 2016 připravit plán konkrétních kroků, nutných k prosazení jednotlivých oblastí SRPP, ovšem za podmínky, že s ním výbor PS uzavře smlouvu o dílo a bude ochoten práci jeho týmu zaplatit. Výbor PS po diskusi dospěl z rozhodnutí, že se sejde na mimořádném jednání v průběhu sjezdu PS ve Špindlerově Mlýně, kde již bude mít ing. Viereckl připravenu konkrétní nabídku, jaké kroky je schopen do září 2016 uskutečnit a za jaký finanční obnos, a zde rozhodne, zda nabídku přijme, či nikoli.

3. Doc. Anders informoval výbor PS o žádosti dr. Duška, ředitele ÚZIS, o  spolupráci při vytvoření ucelené mapy poskytovatelů psychiatrické péče, která by měla být dokončena do konce roku 2016 a měla by být volně přístupná všem poskytovatelům i uživatelům psychiatrické péče. Výbor PS se spoluprací s ÚZIS souhlasil.

4. Výbor PS vyjádřil zamítavé stanovisko ke vzniku nové odborné Společnosti pro léčbu konopím a kanabinoidy v rámci ČLS JEP.

5. Výbor PS prodiskutoval problematiku dostupnosti depotních antipsychotik v  rámci ambulantní psychiatrické péče a konstatoval, že zatímco klasická depotní antipsychotika jsou v praxi běžně dostupná, dostupnost depotních antipsychotik 2. generace je omezena v důsledku restriktivních podmínek ze strany zdravotních pojišťoven, takže je mnozí ambulantní psychiatři ordinují jen v  malé míře. Výbor PS pověřil doc. Anderse, dr. Hermana a dr. Hollého, aby napsali dopis představitelům VZP s požadavkem na zmírnění omezujících kritérií ohledně ordinace depotních antipsychotik 2. generace.

6. Výbor PS pověřil doc. Anderse, aby odpověděl na dopis Onkologické společnosti ČSL JEP, že ordinovat olanzapin jako lék proti pooperačnímu zvracení nelze považovat za postup lege artis, protože není k tomuto účelu indikován.

7. Výbor PS pověřil doc. Anderse, aby napsal vyjádření pro VZP, že za náročného pacienta je považován pacient, kterého psychiatr zařadí do dispenzární péče na základě kritérií, která nyní schvaluje MZ.

8. Výbor PS diskutoval problematiku posuzování způsobilosti k držení řidičského průkazu (RP) a zbrojního pasu (ZP) ambulantními psychiatry a shodl se, že nesouhlasí s tím, aby byli lékaři nuceni kontrolovat, zda jsou jejich pacienti držiteli zbrojního pasu, a hlásit držitele ZP státním orgánům, stejně tak nesouhlasí s tím, aby byli ambulantní psychiatři povinni vystavovat potvrzení o způsobilosti k držení RP jedincům, kteří byli přistiženi při řízení pod vlivem alkoholu. Předseda PS doc. Anders se obrátí na Adiktologickou společnost s dotazem, zda existují nějaká vodítka, jak kontrolovat, zda pacient abstinuje, a zda lze tato vyšetření účtovat v rámci psychiatrické péče.

9. Dr. S. Papežová informovala Výbor PS, že návrh vyhlášky o dispenzarizaci duševně nemocných ve znění, které Výbor PS odsouhlasil, byl odeslán do meziresortního připomínkového řízení.

10. Doc. Anders informoval výbor PS o stavu příprav na 11. sjezd Psychiatrické společnosti, který se uskuteční 9.-12. června 2016 ve Špindlerově Mlýně.

11. Výbor PS se shodl, že bude vypsáno výběrové řízení na pořádání konference Postupy v léčbě psychických poruch, která se uskuteční v listopadu 2017 v  hotelu Clarion v Českých Budějovicích.

12. Doc. Anders informoval Výbor PS, že výbor IACA-PAP schválil změnu pořádající agentury a bylo podepsáno memorandum o spolupráci při organizaci kongresu. Dále informoval o tom, že se v Praze uskuteční dne 17. 10. 2016 seminář o primární prevenci v psychiatrické péči, který pořádá Psychiatrická klinika v Praze, a Konference o destigmatizaci duševních poruch ve dnech 15.-16. 10. 2016 v Klecanech u Prahy, kterou pořádá NÚDZ Praha a které se zúčastní N. Sartorius z WPA.

13. Výbor PS jednal o vytvoření pozic regionálních zástupců PS v jednotlivých krajích a shodl se na tom, že v každém regionu by měli být takoví zástupci nejméně tři, ideálně zastupující lůžkovou péči, ambulantní péči a komunitní péči. Tito regionální zástupci by se účastnili např. výběrových řízení na poskytování psychiatrické péče, ale také jednání se zástupci krajských samospráv při rozvíjení sítě poskytovatelů psychiatrických a psychosociálních služeb v daném regionu. V některých regionech již tito zástupci určeni jsou, v  některých zatím chybějí.

14. Dr. Rektor informoval Výbor PS o proběhlých volbách do výboru a revizní komise PS a funkce budoucího předsedy PS. Konstatoval, že volby proběhly bez jakýchkoli problémů, a i když většina hlasujících využila možnosti elektronické formy hlasování, volební účast se ve srovnání s minulými volbami nezvýšila a zůstala kolem 50 %.

15. Dr. Rektor informoval Výbor PS, že finanční hospodaření PS bylo v roce 2015 ziskové, podrobnou zprávu přednese na sjezdu PS ve Špindlerově Mlýně. Upozornil výbor PS, že Sekce soudněznalecká čerpala z účtu PS bez vědomí a  souhlasu výboru PS 50 tisíc Kč na uhrazení výdajů na konání soudněznalecké konference v roce 2015. Výbor PS se shodl, že v budoucnu nebude možné, aby kdokoli čerpal finanční prostředky z účtu PS, aniž by to měl výborem PS předem schváleno.

16. Výbor PS schválil návrh dr. Rektora, kdo z Výboru bude mít na starosti obsah kterých součástí webových stránek Psychiatrické společnosti.

17. Výbor PS schválil zápis z Valné hromady ČPS, z. s., a konstatoval, že funkce ve Výboru PS jsou totožné s funkcemi v ČPS, z. s.

18. Dr. Herman informoval Výbor PS o proběhlé inventuře počtu členů jednotlivých sekcí PS. Výbor PS se shodl na tom, že na Přihlášce do PS bude nově i údaj o tom, do které sekce se uchazeč o členství v PS hlásí, a že na sekretariátě PS budou vedeny seznamy členů jednotlivých sekcí PS, které budou periodicky porovnávány se seznamy členů, které si vedou jednotlivé sekce, a  aktualizovány tak, aby byly oba seznamy shodné, přičemž oficiálním seznamem členů sekce bude ten, který je veden na sekretariátě PS.

19. Dr. Hollý požádal doc. Anderse, zda by se jako nový předseda PS mohl účastnit pravidelných setkání s představiteli uživatelů psychiatrické péče, která se konají čtyřikrát ročně na Psychiatrické klinice v Praze pod záštitou dr. Uhrové a dr. Vevery. Doc. Anders s touto žádosti souhlasil, nejbližší setkání se uskuteční 15. 6. 2016.

20. Výbor PS vyhověl žádosti prof. H. Papežové, aby byla na webu PS umístěna informace o konání 1. světového dne poruch příjmu potravy, jehož cílem je tyto závažné psychické poruchy destigmatizovat.

21. Výbor PS vyslovil rozhodný nesouhlas s návrhem ministra pro lidská práva J. Dienstbiera, aby se léčba u pacientů s nařízeným ochranným léčením mohla provádět jen se souhlasem pacienta, protože by tak pacient se soudem nařízeným ochranným léčením mohl zcela sabotovat jakýkoli léčebný proces, a přitom by jej nebylo možno z léčby propustit, takže by se pak zdravotnická zařízení tím stala zařízeními detenčními, nikoli léčebnými, a pověřil dr. S. Papežovou, aby toto stanovisko Výboru tlumočila na příštím jednání Komise pro výkon ochranných léčení na Ministerstvu spravedlnosti.

22. Výbor PS projednal žádost dr. Trančíka o cestovní grant ve výši 15 tisíc Kč na setkání fóra mladých Evropských psychiatrů EFPT (European Federation of Psychiatrie Trainees) v Belgii v červenci 2016. Rozhodl, že je nutné, aby dr. Trančík doložil doporučení Sekce mladých psychiatrů, a že o jeho žádosti rozhodne na svém příštím jednání na sjezdu PS ve Špindlerově Mlýně.

23. O členství v PS požádali MUDr. Anna Dlubalová, Psychiatrická klinika 1. LF UK Praha, MUDr. Eubica Černá, PN Praha-Bohnice, a MUDr. Pavel Konečný, psychiatrická ambulance Zlín. Výbor PS všechny přihlášky schválil.

24. Výbor PS schválil seznam předsedajících jednotlivých vědeckých schůzí až do roku 2018.

25. Předsedajícím příští odborné schůze Psychiatrické společnosti 7. září 2016 bude prof. MUDr. Hana Papežová.

Zapsali: MUDr. Petr Možný a paní Lenka Knesplová


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2016;112(4): 196 -197

Zpět