Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

dopisy redakci

NEPŘÍMÝ PROKOGNITIVNÍ EFEKT ELEKTROKONVULZIVNÍ LÉČBY V LÉČBĚ FLORIDNÍ SCHIZOFRENIE ZACHYCEN POMOCÍ MONTREALSKÉHO KOGNITIVNÍHO TESTU


Vážený pane šéfredaktore,

Kališová se spoluautory podrobně a pečlivě shrnuli dosavadní znalosti možného ovlivnění kognitivních funkcí pomocí elektrokonvulzivní terapie (EKT).1 Ve většině literatury je zmiňován možný přechodný negativní vliv EKT na kognitivní funkce a to spolu s předpojatostí nemocných a jejich rodinných příslušníků vůči EKT jsou často důvody k sáhodlouhým diskusím před vlastní EKT. V diskusích s rodinnými příslušníky a pacienty využíváme v některých případech obrazovou dokumentaci výsledků neuropsychologických testů, na kterých je vidět názorně stav konkrétního pacienta. Zatímco halucinace, bludy a jiné psychotické prožitky rodinní příslušníci i pacienti často bagatelizují, konfrontaci s výsledky neuropsychologických testů již berou vážně. Využíváme tak v praxi čínského přísloví, že obraz vydá za 1000 slov.2 Na obr. 1 jsou vidět první tři úlohy z Montrealského kognitivního testu (MoCA), který se používá jako skríninkový nástroj pro detekci kognitivních poruch. Česká a slovenská psychiatrie Česká a slovenská psychiatrie Maximální bodové hodnocení je stejně jako u Mini-Mental State Examination (MMSE) 30 bodů, ale test je náročnější než MMSE a zachytí i kognitivní deficity na úrovni mírné kognitivní poruchy,3 které lze nalézt nejenom u seniorů, ale i u pacientů se schizofrenií. Nedávno jsme publikovali normy pro MoCA test u  českých seniorů a převodní tabulku mezi MoCA a MMSE,4 která umožní klinikům přejít z MMSE k MoCA, protože MMSE není od roku 2001 testem volně šiřitelným. Licencovanou verzi si klinici mohou zakoupit od Psychological Assessment Resources (PAR), a to každý test za 1,23 S. Na rozdíl od norem nejsou převodní tabulky závislé na věku. Obr. 1 byl získán u 19leté studentky posledního ročníku gymnázia v průběhu její druhé epizody schizofrenie, která vznikla dva měsíce po vysazení quetiapinu spolu s jednorázovým užitím marihuany. Bez efektu byla léčena quetiapinem 800 mg p. d., proto byla převáděna zkříženou titrací na klozapin. V klinickém obraze dominovaly příznaky 1. řádu - odebírání myšlenek, sluchové imperativní halucinace, dále paranoidní a  perzekuční bludná produkce, zárazy v myšlení, mutismus, dezorientace časem, odmítání jídla z psychotické motivace, proto byla indikována k provedení EKT. Vyšetření MoCA bylo provedeno před aplikací EKT a její skóre bylo 11 z 30 bodů, což odpovídá méně než 21 bodům v MMSE. Druhé vyšetření MoCA (obr. 2) bylo provedeno 4 dny od 8. aplikace EKT, jež spolu s medikací klozapinem 200 mg p. d. vedly k odeznění psychózy. Celkové skóre MoCA bylo 26 bodů (ekvivalent 28 bodů v MMSE). Během léčby došlo k nárůstu MoCA o 15 bodů. Kromě kvantitativních parametrů je na obou obrázcích zřetelný i kvalitativní posun. Výhodou vyšetření pomocí MoCA je jeho snadná dostupnost (http://www.mocatest.org), hrubá orientace v kognitivním výkonu při nedostupnosti psychologa a malá časová náročnost. Samotná EKT nemá přímý prokognitivní efekt, ale její antipsychotické působení v kombinaci s  klozapinem vedlo v případě pacientky k úpravě kognice.

Tento komentář byl podpořen projektem "Udržitelnost Národního ústavu duševního zdraví" s číslem grantu L01611 s finanční podporou MŠMT v rámci program NPUI.

MUDr. Miloslav Kopeček, PhD. a MUDr. Pavel Knytl
Národní ústav duševního zdraví Klecany

Literatura


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2016;112(4): 201 -202

Zpět