Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

souborný článek / review article

REMINISCENCE V PÉČI O SENIORY S DEMENCÍ

THE REMINISCENCE OF CARE FOR ELDERLY WITH DEMENTIA

Jarmila Siverová1, Radka Bužgová2

1 Dům sociálních služeb, Městská nemocnice Ostrava
2 Ústav ošetřovatelství a porodní asistence LF OU, Ostrava

SOUHRN

Siverová J, Bužgová R. Reminiscence v péči o seniory s demencí

Cíl: Hlavním cílem naší práce je zjistit využití reminiscence ve zdravotnické péči u seniorů a její vliv na kvalitu života.

Metodika: Pro vyhledávací strategii bylo použito omezení výběru zahraničních prací na období 2009-2014 a na recenzované zdroje. Výběr českých prací byl omezen na období 2005-2015. Data byla získána z databází z EDS EBSCO Discovery Service a Medvik.

Výsledky: V zahraničí je reminiscence využívána při péči o seniory s demencí. Ze zahraničních zdrojů bylo analyzováno devět výzkumů. Tyto výzkumné studie poskytují nepřesvědčivé důkazy o pozitivním vlivu reminiscence na kvalitu života. V českém zdravotnictví reminiscence uplatňována není. V českém výzkumu jsou zachyceny dva významné projekty které se reminiscenci věnují. První z  nich (2007) zkoumá vliv reminiscence na kvalitu života v institucích sociálních služeb a druhý (2012) využití reminiscence v rodinách osob s  demencí.

Závěr: Celková účinnost reminiscence je dohledanými studiemi hodnocena jako nedostatečně podložená platnými důkazy o pozitivním vlivu na kvalitu života seniorů s demencí. Ve zdravotnické péči o seniory je velká pozornost stále věnována farmakologickým intervencím. Psychosociální intervence však mohou být také účinné a vhodné. Studie hodnotící vliv reminiscence na posílení komunikace, zlepšení vztahů a na posílení mentální kondice hovoří ve prospěch využití této metody při poskytování zdravotní péče. Je doporučován další kvalitní výzkum zaměřený na dopad reminiscence na osoby s demencí, ale také se zaměřením na pečovatelský personál a rodinné pečující.

Klíčová slova: senior, reminiscence, kvalita života, demence

SUMMARY

Siverová J, Bužgová R. The reminiscence of care for elderly with dementia

Objective: The main purpose of our work is to determine the use of reminiscence in health care for seniors and its influence on the quality of life.

Methods: Restricting the choice of foreign work for the period 2009-2014 and reviewed sources were used for the search strategy. The selection of Czech works was limited to 2005-2015. Data were obtained from databases from EBSCO Discovery Service EDS and Medvik.

Results: In abroad reminiscence is used in the care of the elderly with dementia. Nine studies wer analyzed from foreign sources. These research studies provide inconclusive evidence of a positive influence of reminiscence on the quality of life. Reminiscence is not applied in the Czech health system. The Czech research is represented by two major reminiscent projects. The first one (2007) is dealing with the influence of reminiscence on the quality of life in institutions of social services and the second one (2012) researche use with reminiscence in families of people with dementia.

Conclusion: The general efficiency of reminiscence according to the studies is considered to be insufficiently supported by verified evidence of a positive influence on the quality of life of older people with dementia. Much attention is still paid to pharmacological interventions in health care for the elderly. Psychosocial interventions may also be effective and suitable. The studies which evaluates the effect of reminiscence on enhancing communication, improving relation-ships and strengthing mental conditions, speak in benefit of using this method in health care. Another high-quality research, which is focusing on the influence of reminiscence for people with dementia, but also focusing on caregivers and family caregivers is recommended.

Key words: senior, reminiscence, quality of life, dementia


ÚVOD

Kvalita života je předmětem zájmu mnoha vědních oborů. V minulosti byla pozornost zaměřena na odstraňování a zmírňování útrap nemocných a chudých, nyní je zkoumána spokojenost člověka se životem.

Nejrychleji rostoucí skupinou v populaci vyspělých zemí jsou lidé starší 80 let. Tento jev má bezpochyby dopad na celou společnost, zejména na její zdravotnické a sociální služby. Existuje předpoklad, že v horizontu 40 let se počet osob závislých na péči ztrojnásobí ze 101 milionů v roce 2010 na 227 milionů v roce 2050. Přibližně polovina z tohoto počtu osob trpí demencí, zejména Alzheimerovou chorobou (Světová zpráva o Alzheimerově chorobě, 2013). Demence není průvodním projevem stárnutí, je to projev nemoci. Pokud syndromu demence lépe porozumíme, budeme si moci lépe vysvětlit její projevy v chování pacientů a toto nežádoucí chování připisovat chorobě, ne samotnému pacientovi.1

K podceňovaným prioritám při péči o seniory patří podpora smysluplnosti, zejména validace života a nalézání cílů života, byť končícího a omezeného. U  osob závislých na péči se může jevit smysluplnost a participace jako problémová oblast, proto jsou doporučovány přístupy reflektující předešlý život - reminiscence, které podporují pozitivní hodnocení stáří.2 Základním východiskem uplatnění reminiscence v péči o starého člověka v instituci je přijetí principů péče orientované na člověka - validující, založené na respektu a směřující k podpoře lidské důstojnosti. Reminiscenční techniky napomáhají vyvolat příjemné vzpomínky z minulosti člověka. Pomáhají rozvíjet aktivní přístup k životu u seniorů, pomáhají posilovat vědomí jejich vlastní hodnoty3 Jedním ze způsobů, jak vidět seniory s demencí jako jedinečné osoby a  jak získat vhled do jejich životů, je poslouchání příběhů, které vyprávějí. Komunikace se seniory s demencí a porozumění jim je sice náročné, ale je to možné.4

METODY

Cíl

Hlavním cílem naší práce je zjistit využití reminiscence při poskytování zdravotnické péče seniorům. Zjistit vliv reminiscence na kvalitu života seniorů.

Výzkumná otázka

Pro vyhledávací strategii byla použita výzkumná otázka: Je ve zdravotnické péči u seniorů využívána reminiscence a je sledován její vliv na kvalitu života?

Vyhledávací kritéria

Výběr zahraničních prací byl omezen na období od roku 2009 do roku 2014 a na recenzované zdroje. Klíčová slova pro vyhledávání v anglickém jazyce reminiscence, quality of life, nursing. Výběr českých prací byl omezen na období 2005-2015 s použitím klíčových slov reminiscence, senior, kvalita života.

Vyhledávání

Pro vyhledávání zahraničních zdrojů informací byly prohledány databáze, které zveřejňují výsledky výzkumů z oblasti zdravotnictví z EDS EBSCO Discovery Service a Medvik.

Výběr studií

Do přehledu byly zařazeny přehledové studie, randomizované kontrolované studie, kombinovaný výzkum, kvalitativní výzkum, klinický výzkum, které byly zpřístupněny jako plnotextové články.

Analýza dat

Celkem bylo vyhledáno, po odstranění přesných duplicit, 17 zahraničních studií a jedna česká. Při analýze byly vyloučeny studie, které neobsahovaly intervenci reminiscenční terapií nebo nesledovaly vliv na kvalitu života u  seniorů, recenze a disertační práce.

Česká a slovenská psychiatrie

VÝSLEDKY

Celkem bylo analyzováno devět zahraničních studií: jeden systematický přehled, čtyři randomizované kontrolované studie (RCT), tři kombinované výzkumy, jeden klinický výzkum. Přehled jednotlivých studií je uveden v tab. 1.

Nocon et al.5 v roce 2011 publikovali zpracovaný systematický přehled literatury, který je věnován reminiscenci jako přístupu v péči o seniory s  demencí. Analyzuje dostupné studie, které hodnotí dopad reminiscence na kognitivní funkce, chování, psychické symptomy a kvalitu života seniorů s  demencí. Do systematického přehledu bylo zařazeno 5 RCT s minimálně 30 účastníky. Předmětem analýzy byl vliv reminiscence na kognitivní funkce, chování a kvalitu života. Většina prozkoumaných studií nenašla významné rozdíly mezi intervenční a kontrolní skupinou. Doporučují provádění více intervenčních studií a podporu výzkumu.

Cílem RCT Woods et al.6 REMCARE je posoudit účinnost a nákladovou efektivnost společných skupinových reminiscencí pro lidi s demencí a jejich rodinné pečovatele ve srovnání s běžnou péčí. Do souboru bylo zařazeno celkem 488 osob s demencí se svými pečovateli. Celkem dokončilo studii 350 respondentů. Intervence spočívala ve společných skupinových vzpomínáních konaných jednou týdně po dobu 12 po sobě jdoucích týdnů. Zaslepené hodnocení bylo provedeno před zahájením skupinové reminiscence a dále po 3 a 10 měsících výzkumu. Výsledky studie nepotvrzují rozdíly ve výsledcích měření v intervenční a  kontrolní skupině. Tato studie neposkytuje podporu pro účinnost nebo nákladovou efektivnost společné reminiscence skupiny osob s demencí a jejich pečovatele.

Azcurra7 provedl zaslepenou RCT s cílem prověřit vliv reminiscenční terapie na kvalitu života v instituci dlouhodobé péče. Měření kvality života bylo prováděno základní, po ukončení intervence (po 12 týdnech) a s odstupem 6 měsíců. Do studie bylo zařazeno celkem 135 seniorů. Intervence reminiscenční terapií byla prováděna dvakrát týdně po dobu 12 týdnů. Respondenti v aktivní kontrolní skupině využívali běžného aktivizačního programu. Respondenti v  intervenované skupině byli zařazeni do individuálního reminiscenčního programu s uplatněním přístupu životní příběh. Výsledky ukázaly významné zlepšení kvality života po ukončení intervence v obou kontrolních měřeních. Reminiscenční terapie přístupem životní příběh je hodnocena jako spolehlivá a  efektivní terapeutická volba pro seniory s demencí se zlepšením komunikace a  kvality života.

Gudex et al.8 se ve své RCT zabývají využitím reminiscence k posílení identity a sebevědomí seniorů s demencí v instituci. Studie je zaměřená také na personál. Studii ukončilo 237 respondentů. Respondenti byli rozděleni na tři skupiny s intervencí: skupinovou reminiscencí, individuální, spontánní a bez intervence. Měření bylo prováděno před zahájením intervence, po 6 a po 12 měsících po ukončení. Výsledky měření potvrzují, že většina zaměstnanců považuje reminiscenci za užitečný nástroj pro zlepšení komunikace mezi seniory a personálem. Nebyly zjištěny žádné významné rozdíly mezi intervenční a  kontrolní skupinou v úrovni kognitivní funkcí. V intervenční skupině bylo prokázáno zlepšení v reakci na okolí po 6 měsících, po 12 měsících se výsledky vracejí k původním hodnotám. Reminiscence ovlivňuje pozitivně kvalitu života respondentů (seniorů a zaměstnanců) v krátkodobém výhledu (do 12 měsíců).

Výzkum Subramaniama et al.9 byl zaměřen na vliv individuální reminiscence na kvalitu života u 23 seniorů s demencí v instituci. V rámci RCT bylo u jedné skupiny respondentů použito 12 individuálních reminiscencí metodou life review (životní rekapitulace) s tvorbou knihy života. Druhá skupina tvořila knihu života s blízkými bez účasti klienta. Dotazníkové šetření proběhlo bezprostředně po dokončení reminiscence a po šesti týdnech po předání vytvořené knihy života. V měření bezprostředně po ukončení tvorby knih života byl zjištěn statisticky významný rozdíl (p = 0,001) ve prospěch individuální reminiscenční práce. Po šesti týdnech došlo ke zlepšení kvality života u obou skupin. Autoři upozorňují na to, že k individuální reminiscenci metodou life review je potřeba výcvik a supervize.

0'Shea et al.10 v kombinovaném výzkumu z období 2010-2011 nabízejí protokol k  aplikaci strukturované reminiscence u seniorů s demencí v zařízeních poskytujících dlouhodobou péči. Výzkumný vzorek tvořilo 306 respondentů. Součástí studie je vzdělávací program (DARES) pro poskytovatele intervence, který tvoří kvalitativní složku výzkumu - rozhovory se sestrami, pečovateli, odborníky na problematiku demence, vybranými seniory a příbuznými. V designu kvalitativního prvku studie je používáno zakotvené teorie. Reminiscence měla pozitivní vliv na sebehodnocení a na kvalitu života a příznivě ovlivnila přítomnost deprese. Reminiscence může, za určitých okolností, být efektivní možností péče o osoby s demencí v dlouhodobé péči. Důkazy o účinnosti reminiscence jsou však nejisté, zejména z dlouhodobého hlediska.

Chung11 se ve svém klinickém výzkumu věnuje reminiscenci jako integrální složce mezigeneračního přístupu v péči o seniory s demencí. Výzkumu se zúčastnilo 49 respondentů s počáteční fází demence a 117 mladých dobrovolníků. Každý senior byl přidělen ke dvěma dobrovolníkům a společně se účastnili 12 reminiscenčních skupin. Bylo zjištěno zlepšení kvality života.

Haslam et al.12 publikují svá zjištění z intervenční studie, která zkoumá vliv skupinové a individuální reminiscence na seniory žijící v institucích. Celkem se zúčastnilo 73 respondentů. Před intervencemi a po intervencích (po šesti týdnech) byl měřen kognitivní screening a zjišťovány sociální vztahy. Skupina s reminiscencemi dosáhla pozitivních výsledků. Skupinová reminiscence ovlivňuje pozitivně kognitivní funkce a zapojení do společné sociální činnosti působí pozitivně na pohodu respondentů. Kvalitativní analýza vycházela ze zakotvené teorie Strausse a Corbinové a fenomenologického přístupu.

Současný český výzkum vlivu reminiscence na kvalitu života seniorů a osob s  demencí reprezentují autorky Janečková, Holmerová a Vacková. Rámec jejich výzkumu vychází ze stoupajícího zájmu o studium vlivu nefarmakologických metod na zdravotní stav a kvalitu života seniorů. V letech 2005-2007 probíhal kombinovaný výzkum Gerontologického centra v Praze podpořeného grantem IGA MZČR NR8488-3/2005 zaměřený na využití reminiscence a zjištění jejího vlivu na kvalitu života seniorů v celkem 12 domovech důchodců (nyní domovech pro seniory). Celkový počet respondentů byl 203. Intervence měla podobu vzpomínání v osmičlenných skupinkách jedenkrát týdně po dobu dvou měsíců. Kontrolní skupina byla bez intervence a měla běžnou péči. Pro kvalitativní analýzu bylo použito pozorování respondentů, rozhovory a videonahrávky skupinových setkání. Studie přináší kvantitativní výsledky, které nejsou dostatečně přesvědčivé, ale naznačují trendy, které svědčí ve prospěch pozitivního vlivu reminiscence na projevy demence, na depresivitu, na chování a náladu a celkovou spokojenost seniorů se životem. Kvalitativní výsledky tyto údaje potvrzují. Výsledky naznačují, že čím je hlubší demence, tím je efekt reminiscence na kognitivní funkce výraznější. Průběh a výsledky výzkumu popisuje kniha Reminiscence: využití vzpomínek při práci se seniory.13 V roce 2007 byl v  periodiku Česká geriatrická revue publikován článek Studium vlivu reminiscencní terapie na kvalitu života seniorů - využití kvantitativních a  kvalitativních metod.14 V roce 2008 uveřejnil časopis Geriatria článek Reminiscencní terapie a výzkum jejího efektu na kvalitu života seniorů v  institucionální péči.3

DISKUSE

Výsledky výzkumů, které zkoumají využití reminiscence v péči o seniory s  demencí, předkládají pozitivní závěry zejména z oblasti podpory komunikace a  vlivu na náladu, životní spokojenost a kognitivní funkce.

Před padesáti lety publikoval psychiatr Robert Butler vlivný článek o  vzpomínkách a hodnocení osobních vzpomínek v pozdějším životě. Popisuje reminiscenci a životní rekapitulaci (life review) jako nástroj sloužící k  vytvoření vazby mezi lidmi, vyrovnání se s důležitými životními událostmi a  pochopení smyslu života. Synergie s psychologickými studiemi o  autobiografickém vzpomínání a o životních příbězích mohou poskytnout další inovace v oblasti reminiscencní práce. Tyto studie mohou poskytnout nové metody a důkazy o procesech spojených se vzpomínkami a hodnocení autobiografické paměti.15 Reminiscencní individuální programy mají okamžité i  některé dlouhodobé psychosociální (nálada, pohoda, kognitivní funkce) výhody při životní rekapitulaci a při vzpomínkách na práci. Stinson16 nabízí protokol pro organizaci skupinové reminiscence. Skupinovou reminiscenci doporučuje jako intervenci vedoucí ke zlepšení vnímání života s pozitivním vlivem na depresi, stres, životní spokojenost, psychickou pohodu, únavu, izolaci, kognitivní funkce. Také Wang et al.17 hodnotí skupinovou reminiscence jako intervenci, která může zabránit zhoršování kognitivních a posílit afektivní funkce. Kromě pozitivního vlivu na kognitivní funkce má skupinová reminiscence vliv na zapojení do společné sociální činnosti, působí pozitivně na pohodu seniorů. Reminiscence obecně nabízí způsob, jak poznat osoby s demencí hlubším a  smysluplným způsobem.12 Tsung-Wei Su et al.18 zkoumali výskyt demence a  deprese u dlouhodobě institucionalizovaných seniorů s leprou na Tchajwanu a  vliv skupinové reminiscencní terapie na depresivní příznaky a na kognitivní funkce u této populace. Tato studie potvrzuje účinnost skupinové reminiscence na depresi v populaci dlouhodobě hospitalizovaných seniorů s leprou, ale co se týče účinku na kognitivní funkce, doporučují další ověření.

V letech 2010-2012 podpořila Evropská unie prostřednictvím Národní agentury pro evropské vzdělávací programy účast České republiky v mezinárodním projektu "Remembering Together - Reminiscence Training for Family Carers People with Dementia". Jádrem projektu bylo dvouleté partnerství, během kterého docházelo k výměně zkušeností a prezentaci výsledků činností ze zemí s větší tradicí s  reminiscenční prací. Setkávání lidí s demencí v reminiscenční skupině společně se svými rodinnými pečovateli sehrálo důležitou roli v jejich společném životě a v životě celé rodiny. Rodinným pečujícím pomohla setkání k návratu ze společenské izolace zpět k běžnému životu. Závěry programu poukazují na výrazně pozitivní vliv tohoto způsobu reminiscence jak na osoby s demencí, tak na jejich pečovatele v podobě nového pohledu pečovatelů, podpory v péči, objevení rezerv v péči a projevení radosti a uvolnění u lidí s demencí.19

Díky práci se vzpomínkami, které se osvědčily jako prostředek komunikace s  osobami s demencí, si člověk hledá místo v životě. Cílem není jen zlepšení stavu, ale posílení sebevědomí a lidské důstojnosti.20 Zejména zahraniční výzkumy poukazují na nutnost podpory důstojnosti jako důležitého prvku pro kvalitu života osob s demencí. Je pravděpodobné, že reminiscenční terapie může být přínosem pro posílení vlastní důstojnosti u některých seniorů. U těch, kteří se chtějí a mohou zapojit do takové intervence.21 Spittel22 se zabývá osobností a identitou seniorů s demencí prostřednictvím práce s jejich životním příběhem. Uvádí, že práce na životním příběhu je pro osoby s demencí užitečná, protože jim umožní sdělit své příběhy a vytváří tak možnost podpořit jejich socializaci a důstojnost.

Reminiscence je považována rovněž za efektivní komunikační strategii pro práci s osobami s demencí, protože umožňuje lepší navázání kontaktu.23 Je to terapeutický nástroj při práci s lidmi s demencí vhodný pro životní rekapitulaci, hledání smyslu života, smíření, odpuštění. Potvrzuje hodnotu člověka takového, jaký je. Komunikace s člověkem o tématu, které vyjádří on sám, ne korigování.13

Poslouchání příběhů, které vykládají, je jedním ze způsobů, jak vidět seniory s demencí jako jedinečné osoby a jak získat vhled do jejich životů. Jedním z  nejdůležitějších aspektů reminiscenčních rozhovorů je vyzdvižení individuality každého člověka.4 Vzpomínání jako intervence u seniorů s demencí objevuje hodnoty mezigenerační integrace a vztahů, zamítnutí stereotypů, ochotu překonat bolestné aspekty minulosti.24 Yasuda et al.25 vypracovali koncept osobní reminiscence pomocí videa s osobními fotografiemi. Tento přístup popisují jako pohodlnou a účinnou intervenci pro podporu mezigeneračního sdílení a komunikace.

Práce na životním příběhu je pro osoby s demencí užitečná. Použití narativní metody rozhovoru s otevřenými otázkami s cílem vytvořit osobní životní příběh dá prostor lidem s demencí mluvit o vlastních životních zkušenostech. Narativní rozhovory a osobní zkušenosti v životních příbězích jsou užitečným nástrojem pro podporu vlastní identity osob s demencí. Životní příběh je užitečný také pro ošetřující personál, protože má možnost se více dozvědět o  osobě s demencí a umožňuje lépe posoudit její potřeby. Tímto způsobem je upozorněno na osobu a ne na onemocnění demencí.22

ZÁVĚR

K současným proměnám společnosti patří také psychosociální proměna stáří. V  zachování nebo zlepšení kvality života u institucionalizovaných seniorů s  demencí je stále častěji uznáván potenciál využití reminiscence. Ve zdravotnické péči o osoby s demencí je velká pozornost stále věnována farmakologickým intervencím, ale je patrné, že psychosociální intervence mohou být také účinné a vhodné.

Kvalitativní studie, nebo studie kombinované ve svých kvalitativních výsledcích, hodnotí reminiscenční techniky jako prospěšné intervence při péči o seniory s demencí. Jsou nabízeny různé techniky, z nichž je v zahraničním i  v českém doporučení jako nejvhodnější popisována práce s životním příběhem - life story. Reminiscenční terapie s přístupem life story se zaměřuje na osobní historii pacienta prostřednictvím diskuse o minulosti, obvykle s pomocí známé položky, která je vnímána pozitivně.

Rostoucí počet lidí s demencí a zvyšující se náklady na zdravotnickou péči jsou faktory poskytující významnou pobídku pro rozvoj a výzkum metod pro podporu účinných a nepříliš nákladných intervencí, které mohou být při poskytování zdravotní péče využívány.

Celková účinnost reminiscence je dohledanými studiemi hodnocena jako nedostatečně podložena platnými důkazy o pozitivním vlivu na kvalitu života seniorů. Výsledky studií, které hodnotí vliv reminiscenční terapie na posílení komunikace, zlepšení vztahu mezi pacienty a personálem a na posílení mentální kondice však hovoří ve prospěch využití této bezpečné metody při poskytování zdravotní péče. Reminiscenční skupiny s přístupem life story jsou pravděpodobně nejvíce populárním a také bezpečným nefarmakologickým přístupem v práci s lidmi s demencí. Vzhledem k tomu, že existuje málo důkazů pro účinnost a nákladovou efektivnost této metody, je doporučován další kvalitní výzkum zaměřený na dopad reminiscence na osoby s demencí.

LITERATURA


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2016;112(2): 88 -93

Zpět