Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 3. února 2016


1. Výbor PS vyslechl informaci předsedy dr. Hollého o jeho jednání na Ministerstvu zdravotnictví (MZ) a vystoupení na Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny, jejichž výsledkem bylo veřejné vystoupení ministra zdravotnictví S. Němečka, ve kterém slíbil podporu reformě psychiatrické péče s tím, že nebude financována pouze ze zdrojů EU, ale že ji bude garantovat vláda ČR.

2. Výbor PS se bude podílet na vypracování Memoranda pro zdravotní pojišťovny ohledně realizace reformy psychiatrické péče, ve kterém bude požadovat, aby se podíl zdravotnického rozpočtu, věnovaný na léčbu duševních nemocí, zvýšil ze současných 3 % nejméně na 5 %, s cílem dosáhnout průměru zemí EU, což je 6 %. Tyto finanční prostředky by se využily v souladu s cíli reformy, tedy na vybudování Center duševního zdraví (CDZ), rozvoj rozšířených psychiatrických ambulancí, zvýšení počtu akutních psychiatrických lůžkových oddělení a  zlepšení prostředí psychiatrických nemocnic a zvýšení kvality následné lůžkové psychiatrické péče.

3. Výbor PS vyslechl od jednotlivých členů PS informace o jednání pracovních skupin SRPP na MZ. Vyslovil kritické výhrady ke změně textu v návrhu Standardu CDZ, schválil návrh Standardu akutní lůžkové péče ve všeobecných nemocnicích a  Standardu rozšířené psychiatrické ambulance. Ocenil, že se budou pracovní skupiny SRPP scházet na MZ několikrát ročně. Opět upozornil, že hrazení akutní lůžkové péče formou DRG je pro psychiatrii zcela nevhodné a že je nutné zajistit udržitelné financování všech složek systému péče o duševně nemocné. Podpořil vznik Zákona o duševním zdraví a další rozšíření meziresortní spolupráce mezi MZ, Ministerstvem práce a sociálních věcí (novela zákona č. 108 o sociálních službách a o sociálním bydlení tak, aby sem byli zařazeni i  lidé s duševní nemocí), Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem financí.

4. Výbor PS vyslechl informaci dr. Hollého o jeho vystoupení v Bruselu na jednání Evropské skupiny "Joint Action on Mental Health and Wellbeing" (JAMHW) o průběhu reformy psychiatrické péče v ČR.

5. Výbor PS ocenil předsedu dr. Hollého za jeho vystoupení, jak na jednání zdravotního výboru Poslanecké sněmovny, tak na Ministerstvu zdravotnictví a  najednání Evropské skupiny JAMHW.

6. Výbor PS vyslechl informaci dr. Rektora o přípravě voleb do výboru, revizní komise a příštího předsedy PS, které se uskuteční od 15. 3. do 15. 4. 2016, převážně elektronickou a doplňkově i korespondenční formou, a schválil kandidátku pro tyto volby a vzhled volebního lístku.

7. Výbor PS vyslechl informaci doc. Anderse o přípravách Psychiatrického sjezdu PS, který se uskuteční ve dnech 9.-12. června 2016 ve Špindlerově Mlýně.

8. Výbor PS projednal přípravu světového kongresu IACAPAP (International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions), který se uskuteční ve dnech 22.-27. 7. 2018 v Praze. Schválil návrh, aby pro přípravu smlouvy s organizátorem kongresu společností Guarant, s. r. o., a  představiteli IACAPAP byla najata právní kancelář, která zajistí, aby tato smlouva byla transparentní a eliminovala riziko případné finanční ztráty, pokud by se kongres z vážných důvodů nemohl uskutečnit. Pověřil dr. Goetze z  pedopsychiatrické sekce PS, dr. Hollého a doc. Anderse, aby jménem výboru PS vedli jednání o podmínkách smlouvy s vybranou právní kanceláří.

9. Výbor PS schválil účast doc. Anderse na společném jednání výborů české Psychiatrické společnosti a Slovenské psychiatrické společnosti, které se uskuteční 24. 6. 2016 v Košicích.

10. Výbor PS schválil návrh dr. Vaňka na úpravu znění Vyhlášky o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání se zdůvodněním, že pokrok v psychiatrické léčbě již umožňuje, že i lidé trpící duševní nemocí jsou schopni vykonávat zdravotnické povolání, pokud jsou správně léčeni.

11. Výbor PS schválil návrh textu o neurologicko-psychiatrické spolupráci s  připomínkou, že je třeba v něm změnit terminologii tzv. "funkčních psychických poruch" tak, aby odpovídala současnému znění MKN-10.

12. Výbor PS schválil návrh dr. Možného, aby na webových stránkách Psychiatrické společnosti vznikl oddíl, kam budou umisťovány aktuální informace o jednáních týkajících se uskutečňování reformy psychiatrické péče.

13. Výbor PS schválil návrh prof. Papežové na uspořádání supervizního psychoterapeutického kurzu pro lékaře připravující se na atestaci z  psychiatrie.

14. Výbor PS diskutoval pravidla, kterými by se měly řídit volby do výboru jednotlivých sekcí PS, a shodl se, že by měla být umožněna nejen volba prezenční na určitém shromáždění členů příslušné sekce, ale i volba distanční (korespondenční nebo elektronická), aby mohli volit i členové sekce, kteří se volebního shromáždění nemohou zúčastnit. V tomto smyslu by měl být upraven organizační řád sekcí PS.

15. Výbor PS vzal na vědomí informaci dr. Rektora o výsledku voleb do předsednictva psychoterapeutické sekce PS, předsedou sekce byl zvolen dr. Rektor, místopředsedou dr. Forman, prof. Papežová zastupuje psychoterapeutickou sekci v akreditační komisi psychoterapeutických výcviků.

16. Výbor PS schválil nominaci prof. Praška do akreditační komise psychoterapeutických výcviků.

17. Výbor PS schválil návrh prof. Rabocha, aby na tiskové konferenci ČLS vystoupil dr. Hollý a informoval o průběhu reformy psychiatrické péče.

18. Výbor PS vyslovil nesouhlas s návrhem vyhlášky o lékařských nástavbových oborech, ve které není uvedena gerontopsychiatrie jako nástavbový obor psychiatrie, a pověřil prof. Rabocha, aby prosazoval znovuzařazení gerontopsychiatrie mezi nástavbové obory psychiatrie.

19. Výbor PS schválil návrh prof. Rabocha, aby byla prof. E. Čéšková navržena na udělení ceny J. E. Purkyně ČLS za rok 2016.

20. Novými členy PS ČLS JEP se stali MUDr. L Balajová; MUDr. L. Brzobohatá, MUDr. R. Danielová, MUDr. P. Doubek, Ph.D., MUDr. J. Klimpr, MUDr. K. Kudibalová, MUDr. L. Macharáčková, doc. MUDr. J. Masopust, Ph.D., MUDr. M. Ryšánková, MUDr. R Trančík, MUDr. I. Váchová a MUDr. A. Žaludek.

21. Výbor PS neschválil přihlášku MUDr. L. Janoutové.

22. Předsedajícím příští schůze Purkyňovy společnosti 2. března 2016 bude dr. Herman.

Zapsali MUDr. Možný a paní Knesplová


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2016;112(2): 94 -95

Zpět