Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 2. března 2016


1. Dr. Hollý informoval Výbor PS o jednání Skupiny pro metodiky a standardy která řešila postup při vzniku Center duševního zdraví (CDZ) a jejich zařazení do sítě zdravotnických zařízení, formu jeho financování a kontroly kvality poskytované péče. Řada otázek zatím zůstává nezodpovězena, práce skupiny bude pokračovat.

2. Prof. Praško informoval Výbor PS, že se zúčastnil jednání na odboru zdravotnictví Olomouckého kraje, kde byli přítomni i ředitelé čtyř všeobecných nemocnic. Ti uvedli, že za současného systému úhrad akutní lůžkové psychiatrické péče podle systému DRG nejsou ochotni zřizovat psychiatrická lůžková oddělení, protože jsou prodělečná nejméně o 20 %. Ředitelka PL Šternberk dr. Kučerová na jednání vyslovila připravenost spolupracovat při zřízení CDZ ve městě Šternberk, ovšem mimo areál psychiatrické léčebny.

3. Dr. Hollý informoval Výbor PS, že v Nemocnici Jičín se připravuje zvýšení počtu psychiatrických lůžek na 30 na 2 odděleních, uzavřeném a otevřeném. Také v Klatovské nemocnici se připravuje modernizace psychiatrického oddělení.

4. Dr. Herman informoval výbor PS, že se zúčastnil čtyř výběrových řízení pro psychiatrické ambulance ve Středočeském kraji a zástupci zdravotních pojišťoven všechny nové ambulance schválili, což je velká změna přístupu oproti minulosti. VZP dala svým představitelům pokyn, aby přestali bránit vzniku nových psychiatrických ambulancí.

5. Výbor PS prodiskutoval návrh společného Memoranda o poskytování psychiatrické péče, který by měli podepsat představitelé PS, Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven. Konstatoval, že text uvádí pouze závazek zřídit a financovat CDZ, zcela v něm chybí zmínka o nevýhodném financování psychiatrických lůžkových oddělení a nutnosti investic do psychiatrických nemocnic a podpora vzdělávání v oboru psychiatrie. Cílem PS je dosáhnout toho, aby se podíl zdravotních výdajů na péči o duševně nemocné zvýšil na průměr v zemích EU, tedy ze současných 3 % na 5,5 až 6 %. Výbor PS pověřil předsedu M. Hollého, aby toto stanovisko prosazoval do textu memoranda.

6. Prof. Praško a dr. Hollý informovali Výbor PS o svém setkání s doc. Hegerem, členem Výboru pro zdravotnictví PS PČR, na kterém s ním jednali o podpoře úsilí PS začlenit vzdělávání psychiatrů v psychoterapii do zákona o vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků, místo do zákona o vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, jak je tomu dosud. Doc. Heger slíbil, že nebude tomuto návrhu bránit, a doporučil kontakty na další poslance, kteří by mohli pomoci tento návrh prosadit. Výbor PS pověřil předsedu dr. Hollého a  prof. Praška, aby tento návrh předložili dalším členům Výboru pro zdravotnictví PS PČR.

7. Výbor PS projednal průběh voleb do výboru PS, které se uskuteční ve dnech 15. 3. až 15. 4. 2016. Většina členů PS bude hlasovat elektronicky a dne 15. 3. 2016 jim bude doručen e-mailem hlasovací lístek. Těm, kteří budou hlasovat korespondenčně, bude 10. 3. 2016 odeslán poštou volební lístek i s ofrankovanou odpovědní obálkou.

8. Výbor PS projednal informaci dr. Hermana o jeho korespondenci s předsedy jednotlivých sekcí PS. Dr. Herman upozornil předsedy sekcí, že podle Stanov PS musí každá sekce pořádat v pravidelných intervalech volby svého předsednictva, a to takovým způsobem, aby mohli volit všichni členové příslušné sekce. Nelze tedy volit pouze prezenčně na nějakém setkání členů sekce, kde nejsou všichni přítomni. Dále upozornil předsedy sekcí, že musejí ve svém volebním řádu určit časový termín před volbami, do něhož se určitý člen může stát členem sekce s  právem volit. Dále požádá předsedy všech sekcí, aby uveřejnili seznam členů své sekce na webových stránkách PS. Výbor PS pověřil dr. Hermana, aby ve spolupráci s dr. Rektorem dopracoval návrh volebního řádu sekcí PS a poslal jej předsedům sekcí k vyjádření. Dále pověřil dr. Hermana, aby pokračoval v  komunikaci se předsedy těch sekcí PS, které nedodržují Stanovy PS, a vyzval je k nápravě s upozorněním, že nedodržování Stanov PS může být důvodem ke zrušení sekce.

9. Výbor PS projednal dotaz z Ministerstva zdravotnictví ohledně nástavbových oborů psychiatrie a pověřil předsedu dr. Hollého, aby odpověděl, že nástavbovými obory psychiatrie by měly být jako dosud gerontopsychiatrie, návykové nemoci a sexuologie a dále psychosomatika a psychoterapie, pokud budou schváleny jako nové nástavbové obory.

10. Výbor PS projednal žádost firmy Lundbeck o záštitu nad výukovým programem "Dimenze F", zaměřeného na terapii schizofrenie a demence, jehož odbornou garanci poskytli prof. Mohr a dr. Masopust. Výbor se shodl, že záštitu nad firemními výukovými programy bude poskytovat pouze tehdy, pokud je firma partnerem PS, vždy jen na 1 rok a jen v případech, kdy bude zaručena kvalita semináře, kdy bude garantem někdo z Výboru PS.

11. Výbor PS pověřil dr. Hollého a dr. Rektora, aby vystoupili na kongresu praktických lékařů v Praze a referovali o průběhu reformy psychiatrické péče a  o fungování CDZ a jeho spolupráci s praktickými lékaři.

12. Výbor PS prodiskutoval dotaz Krajského úřadu Středočeského kraje, zda jsou oprávněni provádět ochranné léčení protialkoholní i ambulantní psychiatři bez AT specializace, a shodl se, že zaujme stanovisko až po projednání této otázky s představiteli Adiktologické společnosti. V budoucnu bude ovšem výbor PS usilovat o to, aby zdravotní pojišťovny motivovaly ambulantní psychiatry k  provádění ochranných léčeb tím, že navýší platbu za tyto pacienty.

13. Výbor PS nominoval do Skupiny pro začlenění adiktologie do SRPP na MZ dr. Syrovátku za psychiatrické ambulance a dr. Navrátilovou za psychiatrické nemocnice, pokud s tím ona bude souhlasit. Výbor pověřil dr. Žižku, aby s dr. Navrátilovou tuto nabídku projednal.

14. Výbor PS se shodl na doporučení, aby účast na Sjezdu Psychiatrické společnosti ve Špindlerově Mlýně v červnu 2016 měli hrazenu jak členové současného, tak členové budoucího Výboru PS, pokud s tím bude souhlasit organizační výbor sjezdu.

15. Výbor PS pověřil dr. Hollého, aby na kongresu EPA ve volbách do výboru EPA podpořil kandidaturu prof. Wasserman a v ostatních volbách aby hlasoval podle svého vlastního uvážení.

16. Výbor PS jednomyslně schválil návrh na fúzi společnosti Psychiatrie Praha 2008 se společností ČPS, z. s. Tato procedura pak proběhne za účasti notáře na příští schůzi Výboru PS.

17. Výbor PS souhlasil s umístěním informace o konferenci o poruchách příjmu potravy, která se uskuteční v Praze v roce 2017 a kterou organizuje sekce CZEDA (Czech Eating Disorder Association).

18. Prof. Papežová požádala členy Výboru PS, aby upozornili novináře, kteří se zabývají problematikou psychických poruch, že přihlášky do soutěže o  novinářskou cenu jí musejí poslat nejpozději do 8. 4. 2016. Dále požádala o  umístění informace o akci Den boje proti poruchám příjmu potravy na webové stránky PS.

19. Prof. Raboch informoval Výbor PS, že ve středu 9. 3. 2016 bude v Praze přednášet prof. Crompton o komunitní psychiatrii a používání omezovacích prostředků v Austrálii a prof. Förstl z Mnichova o historii vzájemných vztahů české a německé psychiatrie.

20. Dr. Hollý předložil Výboru PS návrh, zda by si PS neměla najmout finančního manažera, který by se staral o finanční prostředky, které se bude PS snažit získat z fondů EU na program destigmatizace duševně nemocných, na vytvoření a prosazení Zákona o duševním zdraví, na vydání Doporučených postupů psychiatrické péče a na další akce pořádané Psychiatrickou společností. Výbor PS se shodl, že bude o tomto tématu dále jednat.

21. Novými členy PS se stali Mgr. Kateřina Hollá, Ph.D., MUDr. Kamila Gachová a MUDr. Jana Janoutová, Ph.D.

22. Členství v PS ukončili MUDr. Igor Doležal; MUDr. Jana Puklová a RNDr. Naďa Lukášová.

23. Předsedajícím příští vědecké schůze PS 6. dubna 2016 bude dr. Hollý.

Zapsali MUDr. Možný a paní Knesplová


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2016;112(2): 95 -96

Zpět