Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 2, duben/2019

obsah

contents

úvodník /editorial

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP